Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gebroken vuursteenen, welke in het Cr 4 gevonden worden, kunnen alleen uit de oudere afzettingen van Gulpensch krijt (Cr 3°) afkomstig zijn. Er is in de geheele wijdere omgeving geen enkele oudere afzetting aanwezig, waaraan zij ontleend konden worden. Men moet dus aannemen, dat zij reeds als verharde vuursteen voor de omwerking in het Cr 3° aanwezig waren. Een dergelijke omwerking kan alleen plaats gehad hebben in ondiepe gedeelten der toenmalige zee. En daar deze zee, als hiervoor vermeld, een relatief groote diepte had, moet men plaatselijke groote opheffingen van den zeebodem aannemen om reeds aanwezige afzettingen binnen het bereik der afbrekende werkingen van deze zee te brengen.

Het grintkrijt van Wahlwylre en den Gulperberg wijst ook op een (tijdelijke en plaatselijke) ondiepe ligging van den zeebodem in een overigens diepere zee der omgeving.

Gedurende de geheele periode van het Gulpensch Krijt werden Maastricht en omgeving door een diepe zee overspoeld. In deze omgeving vindt men de grootste dikten aan afzettingen uit dien tijd (118 m bij Lanaeken, 75 m bij Hoesselt, 60 m bij St. Pieter, 38 m bij Boirs). De jongste gedeelten dezer periode liggen thans gedeeltelijk boven de dalvlakte der Maas.

Als voor bestudeering der krij taf zettingen alleen de profielen in de omgeving van Maastricht ter beschikking stonden, dan zou men tot de conclusie komen, dat het Maastrichtsche Krijt direct na het Gulpensche afgezet was. Beide etages rusten in deze omgeving direct op elkaar.

Uit verhoudingen in oostelijker gelegen gebieden is echter bekend geworden, dat zich tusschen het Maastrichtsche en Gulpensche Krijt een profiel Kunrader Krijt bevindt. Bij de Schaesberg (O. van Valkenburg) vindt men van de oppervlakte naar de diepte Maastrichtsch Krijt, Kunrader Krijt en Gulpensch Krijt. Eenzelfde volgorde is uit een boring bij Ransdaal bekend geworden. Uit deze positie volgt, dat Kunrader Krijt in de omgeving vóór het Maastrichtsche Krijt werd af gezet, en ook, dat bij Maastricht een hiaat in de krijtsedimenten aanwezig is. Daarnaast doet zich nog de eigenaardigheid voor, dat het Maastrichtsche Krijt het Kunrader Krijt slechts over zeer kleine gebieden overlapt. Voor zoover nog aanwezig, kan men zeggen, dat het Kunrader Krijt in de oostelijke helft en het Maastrichtsche Krijt in de westelijke helft van Zuid-Limburg gesedimenteerd is.

Sluiten