Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAFMACHINE IN E.N.C.I.-GROEVE.

zeven worden allerlei harde stukjes, zooals vuursteen en fossiele deelen, vooral van zeeëgels, welke deeltjes door de gebruikelijke molens niet fijn gemaakt worden, verwijderd. Het is echter een bezwaar, dat de kalkmergel steeds vochtig is en op een zeef met te fijne mazen samenklontert. De kleinste maaswijdte, welke is toegepast, is 4 mm. Als molens komen voor het verkrijgen van een behoorlijke productie alleen verticale slagmolens in aanmerking, waarbij het ma¬

teriaal al vallende door de slagarmen wordt getroffen. Indien men een nog grootere fijnheid zou willen bereiken, zou men de kalkmergel eerst moeten drogen en daarna zeven. Het gebruik van kostbare drooginrichtingen heeft echter nog geen toepassing gevonden, daar zulks niet loonend is voor dit massa-artikel, waarvoor slechts een lage prijs te bedingen valt (gemalen, gezeefd en in het schip geladen bedraagt de prijs thans ongeveer één cent per tien kilo).

In het groot komt alleen afgraving aan de open lucht in aanmerking. Terwijl dit voor eenigen tijd nog in lagen geschiedde door het met de hand uitsteken van sleuven en het met een hefboom opbreken van groote stukken, die dan werden klein geslagen, geschiedt het thans uitsluitend door middel van springstoffen, waarmede groote massa’s ineens worden losgeschoten. Wel heeft men dan het nadeel, dat alles door elkander wordt geworpen, terwijl men vroeger de niet bruikbare lagen afzonderlijk kon houden. Dit waren de hardere lagen (zoogenaamde touwlagen), de vuursteenen en de gruislagen (bryo£oè'nlagen).

De mergel zelf is nog eenigszins verschillend van kleur al naar de plaats, waar ze wordt gewonnen. De normale kleur is zeer licht geel; door sporen ijzeroxyde kan de kleur echter donkerbruin worden. Voorts zijn er in het Jekerdal gedeelten, waar een nagenoeg zuiver witte mergel gevonden wordt.

Sluiten