Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de afgraving aan de open lucht spelen de deklagen van löss, kiezel en zand, welke vooraf verwijderd moeten worden, een groote rol. De gezamenlijke dikte daarvan is zeer wisselvallig en bedraagt in den regel meerdere meters tot twintig meter.

Terwijl de kalkmergel voor industrieele doeleinden en voor de landbouw per schip wordt weggevoerd, heeft toepassing voor kalkbranden of cementvervaardiging alleen doel voor een ter plaatse gevestigd bedrijf. Kalkbranden is aan den St. Pietersberg nog niet toege¬

past. Blijkens de elders in ZuidrLimburg opgedane ervaringen, is het gesteente daarvoor wel zeer geschikt. Bij het branden ontsnapt het koolzuur, zoodat 40% aan gewicht verloren gaat. In aanmerking komen alleen schachtovens, welke öf vrijstaand gebouwd kunnen worden, öf in de mergelrots zelve ingebouwd, met kolen als brandstof.

Ook bij de cementvervaardiging wordt het koolzuur uitgedreven, zoodat daarbij het eindproduct ongeveer 80% van de gebruikte mergelhoeveelheid weegt.

Cement wordt gemaakt door het branden van kalksteen en klei met steenkolen, in lange roteerende ovens. De eerste bruikbare werkwijze daarvoor werd reeds in het begin van de vorige eeuw gepatenteerd, maar eerst toen men later daarin verbeteringen aanbracht en de juiste scheikundige samenstelling van cement leerde kennen, was

RUWPAP RESERVOIRS DER E.N.C.I.

In de verticale mergelwand in het midden een aardpijp in doorsnede;, bovenop de ruïne Lichtenberg met boerderij.

Sluiten