Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POTLOODTEEKENING VAN MR. A. J. L. NYPELS UIT DE ZEVENTIGER JAREN.

gelegen helling van den St. Pietersberg werd bestookt, wel hebben bijgedragen tot het maken van plannen om dit in de toekomst tegen te gaan. Hoewel er over deze plannen zelf niets bekend is, moet het ter plaatse gebouwde fort St. Pieter in 1701 zijn gemaakt; in de „Chronijk van Maastricht van 1578 tot 1762” 1) leest men: „1701, Dit jaer wierd het fort op St. Pietersberg getimmert.” In 1703 vindt men het reeds als Fort St. Pierre als een vijfhoekig fort aangegeven op een Fransche teekening betreffende de legerplaatsen tusschen Maastricht en Lanaeken der Fransche en vijandelijke legermachten. Op een teekening uit het Archief der Ve Afd. van het Ministerie van Defensie wordt het aangeduid als fort St. Pieter 1702, hetgeen dan mogelijk het jaar van gereedkomen geweest is. Door de aanwezigheid van het fort vangt een andere tijd aan voor den berg en wordt er veel meer de aandacht op gevestigd. In de reeds genoemde kroniek wordt het bezoek van Czaar Peter de Groote aan Maastricht beschreven2): „1717, Den 27 Julii is den Czar van Muscoviën onder het 3 mael lossen van 100 Stukken Canon van Aken te Maestricht aengekomen, zoo haest hij in de Stad was, reed hij na de St. Pietersberg om aldaar het Fort te bezien, alwaar hij ook 3 mael van alle het Canon wierd gesalueert.”

In 1747 spelen zich groote dingen rondom den St. Pietersberg af. Aan de andere zijde van de Jeker wordt op geringen afstand de slag bij Lafeldt geleverd, waarvan de berg alleen in zooverre den invloed ondervindt, dat er weer belangrijke kampementen op worden ingericht. In hetzelfde jaar worden alle huizen van St. Pieter langs de noordoostelijke helling van den berg afgebroken in verband met de voorbereiding der verdediging van Maastricht tegen het te ver-

1) „Maasgouw” 1884, blz. 935. 2) „Maasgouw” 1884, blz. 940.

Sluiten