Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun belangstelling op den berg richtten. Nadat reeds in 1793 een plan gemaakt was om Maastricht te belegeren, had dit inderdaad in het najaar van het volgende jaar plaats. In den nacht van 23 op 24 October 1794 wordt het beleg voor de stad geslagen en op 4 November volgt de capitulatie. Over alles, wat zich tijdens het beleg op en onder den St. Pietersberg heeft afgespeeld, geven de uitvoerige militaire rapporten een aantal bij zonderheden.1)

Over de vondst van den mosasaurus en de daaraan verbonden geschiedenis is op blz. 53 iets meegedeeld.2) Het oorspronkelijk door F a u j a s gegeven verhaal is later door verschil¬

lende schrijvers weergegeven. Het rapport van Gillet, Représentant du Comité du Salut Public bevestigt, dat men inderdaad vooraf op het in beslag nemen van dit beroemde stuk gerekend had en daarin blijkens zijn brief van 8 November 1794 slaagde.8)

In een der gangen, welke in 1930 werden ontdekt4), vond ik later de handteekeningen Andries van der Poest en D. Hoffmann, waarin ik meen de handteekening van Hoffmann, bekend door het vinden van het beroemde mosasaurus-fossiel, te hebben gevonden. Daar zijn voorletters niet bekend zijn, heb ik het daaraan niet kunnen verifieeren. De handteekening bevindt zich ook ongeveer op de afstand vanaf de voormalige groote ingang, welke door F a u j a s is aangegeven (500 schreden). Het is merkwaardig, dat de vindplaats, welke in de historische kaart van blz. 107 is aangeduid, hoewel niet met die van de handteekening overeenkomende, toch ongeveer op gelijken afstand van den genoemden ingang ligt.

De op blz. 59 genoemde teekeningen bestaan uit een rij portretten, waarboven namen zijn geplaatst, welke gebleken zijn overeen

1) zie blz. 380-388. 2) zie ook blz. 109 e.v. a) zie blz. 383. *) zie blz. 59.

NAMEN VAN TWEE NEDERLANDSCHE OFFICIEREN UIT 1837.

Sluiten