Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIJDPERK 1902-1907

deelen van het gebied, door de noodige bestuurskrachten van lageren rang en voorts wederom door een geheel naar den eisch toegerust gewestelijk bureau !).

Aan het hoofd der bestuursafdeelingen van het „gouvernement", welker aantal tot het uiterst mogelijke zou worden beperkt, zou geplaatst zijn, onder de bevelen van den Gouverneur, met een bestuursgezag van ruimen omvang, een Európeesch bestuursambtenaar, die ter verhooging van het aanzien zijner positie den vrijgekomen ambtstitel „Resident" zou voeren. In het ontworpen kader zouden verder ook de ressorten der controleerende Europeesche ambtenaren in de bestnursafdeeling — de nieuwe „residentie" — zooveel mogelijk vergroot worden. In het ambt zou tevens eene scheiding worden aangebracht. Voornamelijk waar op de hoofdplaats van het regentschap tengevolge van de inkrimping van het aantal bestuursafdeelingen geen Hoofd van plaatselijk bestuur meer naast den Regent gevestigd zou zijn, zou onder den vrijgekomen ambtstitel „Assistent-Resident" een controleerend Európeesch bestuursambtenaar zijn geplaatst van rijpere ervaring, die o. m. met de politierechtspraak zou zijn belast, voor zooveel niet op andere wijze daarin was voorzien. Voor de overige toezicht uitoefenende Europeesche ambtenaren zou de titel: „Controleur" voortbestaan. Ofschoon lager bezoldigd dan de groep der „Assistent-Residenten", zou ook aan dezen rang eene bevredigende geldelijke positie worden verbonden.

Op de laagste sport van de ambtelijke ladder zou bij het Európeesch Bestuur geplaatst zijn de „Adspirant-Controleur", die bij voorkeur aan de Assistent-Residenten ter opleiding toegevoegd zou worden.

Ook voor het Inlandsch Bestuur werd in bepaalde ambten herziening der bezoldigingen naar de eischen van den tijd met nadruk bepleit.

l) Splitsing in enkele groote gewesten heeft ook in vroegere tijden meermalen de aandacht gehad. In 1862 was het Generaal Van Swieten, die met uiteenzetting van zijne bezwaren tegen het in Indië toegepast stelsel van centraliseering, bij een aan den Koning gericht schrijven verdeeling van Java en Madoera in drie groote gewesten voorstond. Sindsdien is het denkbeeld meer dan eens in ambtelijke gedachtenwisselingen teruggekeerd en in Nederland zoowel als in Indië bepleit en bestreden.

Sluiten