Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERWEGING IN NEDERLAND VAN VERDERE VOORBEREIDING

ment in het leven te roepen, waaraan in de toekomst allengs verschillende zaken konden worden opgedragen, en als men de zaak zóó opvatte, was spreker overtuigd, dat zij niet te lang zou ophouden.

Spreker herhaalde dus, dat de Regeering het standpunt innam, dat de Kamer haar volle vrijheid behield tegenover het wetsontwerp en sprak den wensch uit, dat het niet lang duren zou alvorens een aannemelijk voorstel in behandeling zou kunnen komen.

stemming. Na sluiting der beraadslaging werden de artikelen 1 en 2 en de beweegreden achtereenvolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen, wat eveneens het geval was met het wetsontwerp.

B. Eerste Kamer De schriftelijke gedachtenwisseling in en met de Eerste Kamer Schriftelijke be- opende geene nieuwe gezichtspunten van noemenswaardige behandeling teekenis.

Voorioopig Het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs maak-

Verslag. te voornamelijk melding opnieuw van beschouwingen omtrent de strekking van de stemming nopens de gevraagde credieten, eene quaestie, die ook na de duidelijke verklaringen der Regeering sommige leden blijkbaar nog bezwaarde. Andere leden gingen verder en hadden bedenkingen tegen het wetsontwerp, omdat de Kamer, al bleef zij vrij in hare eindbeslissing, zich toch bond in zoover als zij gelden toestond voor het ontwerpen van een plan van reorganisatie overeenkomstig de beginselen, in de Memorie van Toelichting neergelegd, met welke beginselen zij bij voorbaat reeds zich niet konden vereenigen.

Ook het denkbeeld eener Staatscommissie vond weder aanbeveling en bestrijding. Voor enkele leden was in het algemeen de wenschelijkheid eener bestuurshervorming op den aangegeven voet twijfelachtig, na hetgeen nog kort geleden, in 1900, op dit gebied in Indië had plaats gevonden ').

Ook het voortdurend veranderen van koers, wat aangaat het stelsel van opleiding der Indische bestuursambtenaren, zou, naar men hoopte, een einde nemen.

i) Bedoeld werd de reorganisatie-Mullemeister, van welke hiervóór, op blz. 4, met een enkel woord melding is gemaakt.

Sluiten