Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KABINETSWISSELING VAN HET JAAR 1918

ger de Heer Idenburg, was geweest, die weinige maanden geleden terzelfder plaatse een zóó voortreffelijk beeld had ontwikkeld van hetgeen de hervorming inzonderheid op staatkundig gebied zou hebben te geven, dat elke nieuwe voorstelling slechts een verzwakking van dat beeld zou kunnen zijn. Schepping van gewesten van grooteren omvang, krachtig toegerust tot een zelfstandig bestuur; schepping daarbinnen, op de ruimste schaal, van de gelegenheid om den volkswil met beslissende bevoegdheid tot uiting te doen komen, in die tweeledige gedachte — zoo verklaarde ik — was het, dat het staatkundig doel der hervorming werd weergegeven. Als dat alles was bereikt, als het in breedte en hoogte steeds toenemend verantwoordelijk bestuur ook in de provinciale raden de noodige rijpheid zou hebben verkregen, dan was het, dat als einddoel uitzicht zou zijn geopend op een samenknooping van banden in den centralen volksraad, als laatste stap op den weg der evolutie, die ik in den aanvang mijner rede van dien dag had geschetst.

„Met belangstelling" — zeide ik ten slotte — „zie ik de totstandkoming te gemoet van de voorstellen tot instelling van regentschaps- en desaraden, die kort geleden door den GouverneurGeneraal in Indië aanhangig zijn gemaakt". Die voorstellen leverden, voor zooveel nog noodig, het bewijs, dat ook daar de dringende noodzakelijkheid werd gevoeld van een algemeene opwekking van het staatkundig bewustzijn der bevolking. Tevens waren zij voor mij een waarborg voor den krachtigen steun van de zijde der Indische Regeering, die een welslagen mogelijk zou maken van den gemeenschappelijken arbeid van Regeering en Volksvertegenwoordiging.

§ 3. VOORSTEL VAN INDISCHE ZIJDE OMTRENT INSTELLING VAN REGENTSCHAPSRADEN

Gelijk in mijne Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer nopens het wetsontwerp der Indische begrooting voor het dienstjaar 1920 was medegedeeld, was het bereids in de maand Juli 1919 geweest, dat de Indische Regeering, ten einde zoo spoedig mogelijk te komen tot instelling van regentschapsraden, bij den Volksraad een voorstel aanhangig had gemaakt tot wijziging en aanvulling van die begrooting. Terzelfder

Sluiten