Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLKSRAAD NOPENS DE NADERE BESTUURSVOORSTELLEN

maatschappelijke ontwikkeling termen te vinden mochten zijn tot instelling al dadelijk van provinciale organen, zou voorshands niet anders dan door overdracht in ambtelijken zin de kring van bemoeienis der Regeering met de bestuursvoering in het gebiedsdeel tot engere grenzen zijn in te perken.

Ook daar evenwel zou om dezelfde redenen een zoodanige overdracht op groote schaal alleen dan mogelijk zijn, wanneer vooral in het gewestelijk centrum eene betere administratieve toerusting de daartoe onmisbare hulpmiddelen verschafte.

Volgens den aangegeven opzet zou derhalve het gebied van Nederlandsch-Indië worden verdeeld in een beperkt aantal uitgebreide gewesten in onderling verschillende stadia van staatkundige en organisatorische ontwikkeling, opgebouwd evenwel naar eenzelfde gedachte, waarbij in de lagere stadia administratieve overdracht van bevoegdheden, in de hoogere staatkundige decentralisatie op den voorgrond zou treden en waarbij voor alle het streven naar staatkundige ontwikkeling een aangelegenheid van ernstige bestuurszorg zou uitmaken.

Het staatkundig doel der hervorming: opvoeding der inheem- Plaatselijk sche bevolking tot uitoefening van zelfstandig bestuur, verder in bestuurbeschouwing nemend, stelde de Memorie in het licht, dat dit streven bovenal tot zijn recht zou kunnen komen in de plaatselijke lichamen, welker gebied een onderdeel zou uitmaken van dat der provincie.

Naarmate de kring meer beperkt van omvang zou zijn, zou de beteekenis van het medebestuur verminderen, die der autonomie toenemen. Moest bij de vorming en de organisatie der hoogere lichamen, de provincies, de nadruk worden gelegd op den eisch van geschiktheid tot eerstvermeld doel, bij de keuze en de inrichting der plaatselijke rechtsgemeenschappen in de provincie zou in de eerste plaats de voorwaarde zijn te stellen van geschiktheid tot uitoefening van autonomie.

Gewezen werd in dit verband op de formuleering, in welke de in 1907 in Britsch-Indië ingestelde decentralisatie-commissie de daarvoor te stellen criteria tot uitdrukking bracht, namelijk deze,

dat het ressort zóó beperkt behoorde te zijn in gebied, dat plaatselijke kennis en belangstelling verzekerd waren bij de leden van het besturend lichaam en dat tevens het ressort een weibeken-

Sluiten