Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLKSRAAD NOPENS DE NADERE BESTUURSVOORSTELLEN

stuur der provincie en dat der meer de beteekenis van de Javaansche desa naderende bestuurseenheden de instelling worden gevorderd van tusschenliggende organen, als hoedanig, indien geene andere keuze zich aanbood, zooveel mogelijk de toevlucht zou zijn te nemen tot administratieve eenheden, welke zich er toe leenden om in den loop der tijden tot volkshuishouding uit te groeien.

Ook het nieuwe gewest zou administratief worden onderver- Decentraii-

Settic in het

deeld in bestuursafdeelingen, die evenwel van grooteren omvang gewest zouden moeten zijn dan de bestaande.

Terwijl een deel van de algemeene bestuurstaak verplaatst zou worden van het centrale naar het provinciale gezag en dit laatste dus in zoover in de plaats zou treden van de Landsregeering, zou in groote mate de bestuursafdeeling ») als administratief orgaan in de plaats treden van het toenmalige gewest. De nieuwe afdeelingsbestuurder zou, met gelijke bevoegdheid als te voren het hoofd van gewestelijk bestuur, in meerdere opzichten de plaats innemen van dezen. De nieuwe bestuursafdeeling zou daarmede de eigenlijke administratieve eenheid worden in het stelsel. De verheffing daartoe in het nieuwe gewestelijk verband zou uit meer dan één oogpunt van nuttig effect zijn. Zij zou in het algemeen de afdoening van zaken kunnen bespoedigen en o.m. het overwegend voordeel kunnen opleveren, dat daarmede een einde zou komen aan de verslappende afhankelijkheid, in welke inzonderheid op Java en Madoera ambtenaren met langdurige bestuurservaring nog steeds zich geplaatst zagen.

Als een onmisbare factor evenwel tot het welslagen van een en ander werd op verbetering ook van het peil der bestuurskantoren van de af deeling bijzonder nadruk gelegd.

Werd aan dien eisch voldaan en vond op Java en Madoera het beginsel van overdracht van functiën aan het Inlandsch Bestuur op ruime schaal toepassing, terwijl op de eilanden daarbuiten werd overgegaan tot een nader te bespreken splitsing van het korps bestuursambtenaren in een korps van den algemeenen en een voor den plaatselijken bestuursdienst, dan zou het mogelijk zijn, het aantal afdeelingen bijna overal aanzienlijk te verminde-

i) Bedoeld werd het hoogste administratief ressort in het nieuwe gewest, om het even met welke speciale benaming het in het gewestelijk samenstel zou worden aangeduid.

Sluiten