Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLKSRAAD NOPENS DE NADERE BESTUURSVOORSTELLEN

de realiteit der zaken en verhoudingen uit het oog te verliezen.

Dit alles in aanmerking genomen was het zeker niet overbodig, dat de Regeeringsgemachtigde voor de toelichting van het vraagstuk in den Volksraad, de Directeur van Binnenlandsch Bestuur Schippers, in diens rede van Donderdag 18 November allereerst zich tot taak stelde, eenige klaarheid te brengen nopens het ontstaan en de beteekenis van het ontwerp. In zijne beschouwingen stelde dat Departementshoofd tevens uitdrukkelijk in het licht, dat wel degelijk de inhoud voor zooveel noodig getoetst was aan de, inmiddels in druk verschenen, voorstellen der Indische Herzieningscommissie omtrent de Staatsinrichting aldaar, zij het ook dat voor een groot deel in het wetsontwerp waren neergelegd de resultaten van 's Ministers jarenlangen arbeid ter zake.

De amendementen, waarmede een grootere of kleinere meerderheid in den Volksraad ten slotte zich vereenigde, waren voornamelijk afkomstig van een zestal leden, de groep-Vreede c.s. Voor het meerendeel waren zij van ondergeschikte beteekenis; ten deele een naklank van de tegenstelling: provinciën-gewesten in het vroegere wetsontwerp-Pleyte.

Bij de eindbewerking in het Moederland van het wetsontwerp, zooals dit aan de Staten-Generaal zou worden voorgelegd, zijn uit den aard der zaak die amendementen met zorg overwogen. Enkele daarvan, betrekking hebbend o.a. op de benoeming van het College van Gedeputeerden in de provincie, hebben in de bepalingen der wet weerklank gevonden.

Sluiten