Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN EN MET DE TWEEDE KAMER

gen, aan hun oordeel onderworpen werden. Tal van bemoeiingen immers, die met groote uitgaven gepaard gingen, zouden dan door de provinciën worden afgedaan, zoodat men in de begrooting slechts verzamelposten zou aantreffen. Dit zou niet zoo erg zijn, indien die zaken dan in den provincialen raad behoorlijk door vertegenwoordigers der bevolking werden behandeld. Maar daarvan had men niet de minste zekerheid. De Regeering zou alles regelen bij later te maken verordeningen en ordonnantiën. Het eenige, wat vaststond, was vermeerdering van de macht der ambtenaren; dit was in menig geval versterking van het verzet tegen democratiseering.

Ten tweede wees spreker op de verandering, door den Minister voorgesteld in de verkiezing van de Volksraadsleden, waaromtrent zou worden voorgeschreven, niet meer dat, zooals thans de wet bepaalde, een deel van die leden moesten worden verkozen door de locale raden, maar dat die verkiezing zou worden geregeld bij algemeene verordening.

Ten derde werd de erfelijkheid van het regentschap feitelijk bevestigd door de instelling( ?) van het ambt van patih, terwijl wijziging van artikel 69 Regeeringsreglement noodig was geweest om die erfelijkheid af te schaffen.

En eindelijk zou letterlijk alles, wat met betrekking tot deze zoogenaamde „bestuurshervorming" te regelen viel, geregeld worden bij ordonnantie of verordening, zoodat het geheel van de Regeering afhing en van deze alleen(?), wat de vorm en de ruimte zouden worden van het gebouw, dat op den nieuwen grondslag van deze wet zou worden opgetrokken. In dit systeem !) zag men opnieuw den onwil van den Minister om te gemoet te komen aan het sterke en rechtmatige verlangen van Indië, dat het land over zijne eigen aangelegenheden zou mogen beslissen.

Indië had in deze dagen een ander systeem noodig. Eenmaal deze wet tot stand gekomen, zou de bureaucratie op haar versterkten zetel zich weer rustig neerzetten en het voortgaan op den weg naar democratiseering der Indische Staatsinstellingen worden stopgezet. Goed te maken was het wetsontwerp ook door amendeering niet.

Met belangstelling had spreker kennis genomen van de poging

!) Het systeem bracht juist mede, aan Indië de mogelijkheid te openen tot eigen regeling. Blijkbaar was dit aan de aandacht ontgaan.

Indische Bestuurshervorming 8

Sluiten