Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE BESTUURSHERVORMING

dien bestuursvorm, die nieuwe ressorten gedurende eenigen tijd als administratief gewest van den nieuwen stijl, als „gouvernement", waren bestuurd.

Bij de ordonnanties in Ind. Staatsblad 1927 Nos. 560 en 561 werd voorts het gebied respectievelijk van de toenmalige residenties Soerakarta en Jogjakarta, die na gezette overweging niet in de voornoemde provincies zouden worden opgenomen, verklaard, met ingang van 1 Juli van het volgende jaar, tot gewesten, genaamd „Gouvernement Soerakarta" en „Gouvernement Jogjakarta", te besturen, in naam van den Gouverneur-Generaal, eveneens door een „Gouverneur". Behoudens de bijzondere inwendige bestuursverhoudingen aldaar in verband met de aanwezigheid der Javaansche Rijken, werden ook die gebiedsdeelen, zij het uiteraard niet als „provincie", daarmede overgebracht in het kader der bestuurshervorming, mede — behoudens verschil in bezoldiging — wat betrof de ambtelijke positie der Hoofden van gewestelijk bestuur.

In het jaar 1925 werd in de Buitengewesten aan de nieuwe bestuursbeginselen eene eerste uitvoering gegeven door bij de ordonnantie in Ind. Staatsblad No. 579 van dat jaar te bepalen, dat het gebied van de toenmalige residentie Amboina, uitgebreid met een deel der residentie Timor en Onderhoorigheden, met ingang van 1 Januari 1926 zou vormen een gewest, genaamd „Gouvernement der Molukken", bestuurd door een „Gouverneur".

De instelling, in de eerste plaats, buiten Java en Madoera van dit op zichzelf minder beduidend gewest van den nieuwen stijl heeft tot verschillende niet geheel juiste verklaringen aanleiding gegeven.

Twee overwegingen zijn het inzonderheid geweest, die tot dien maatregel hebben geleid.

Vooreerst werd daarmede bedoeld, al dadelijk — in afwachting van de nadere uitwerking der reorganisatie voor de Buitengewesten — den pas af te snijden aan destijds zich openbarende invloeden ter beperking van de hervorming uitsluitend tot het gebied van Java en Madoera.

Eene andere overweging was deze. Van groote waarde voor de bepaling der bestuursinrichting in de nieuwe gewesten buiten Java en Madoera was eene uitgebreide proefneming, in het kader der reorganisatie, met het onder den drang der omstandigheden sinds

Indische Bestuurshervorming 14

Sluiten