Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DUALITEIT VAN STOF EN GEEST

tot een levend wezen. Hij is dat geworden door een aparte daad van den almachtigen God. Hij is dat geworden door een daad, waardoor die mensch is van Gods geslacht. God blies in hem den levensadem.

De mensch is stof uit de aarde, maar hij is ook verwant aan de geestelijke wereld.

Daarom berust de uitspraak van A. Janse in zijn Van Idolen en Schepselen, Kampen 1938, bi. 107: „De definitie: de mensch bestaat uit stof en geest, lichaam en ziel; is niet Schriftuurlijk" op een onnauwkeurig lezen en verstaan van de Schrift. Met volle instemming nemen wij hier over, wat Prof. Dr G. Ch. Aalders in zijn Het Boek Genesis I, Kampen 1933, bl. 115 schrijft: „Hoewel het stellig onjuist zou zijn hier scherpbegrensde begripsbepalingen in betrekking tot het wezen van den mensch te zoeken, is het toch niet zonder grond dat de Christelijke Theologie in dit vers een aanduiding heeft gevonden voor het tweezijdig bestaan van den mensch. Wij leeren hier met genoegzame klaarheid, dat er iets is waardoor de mensch geheel aan de stoffelijke wereld verwant is, hij is „stof uit den bodem"; maar dat er tevens iets in hem is, waardoor hij aan het onstoffelijke verwant is, iets waardoor hij zich geheel en al van de dieren onderscheidt; en dat laatste iets heeft rechtstreeks en onmiddellijk uit God zijn oorsprong, zoodat daarin vooral uitkomt dat de mensch is beeld en gelijkenis Gods. Wij kunnen hiervan spreken — ook al weten we zeer goed dat die uitdrukkingen zelve ons hier niet worden geboden — als 'smenschen stoffelijk en geestelijk bestaan, of eenvoudiger nog, als zijn lichaam en ziel".

Het is dan ook onjuist, als men degenen, die voor dit tweezijdig bestaan van den mensch opkomen, beschuldigt aanhangers te zijn van een heidensch dualisme. Dualisme is er, wanneer stof en geest zich niet met elkaar verdragen, wanneer de mensch het stof als een kerker zou dragen, waaruit hij, hoe eer hoe liever moet worden

Dood en opstanding 2

Sluiten