Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSCHILLENDE WOORDEN VOOR GRAF

werkwoord beteekent: rustig en zeker zijn: Het wijst op een gelukkig leven, dat van zorgen vrij is. Dat is echter een stilte en een rust, die niets te maken heeft met doodsche stilte.

Ook tegen de andere afleidingen zijn uit een taalkundig oogpunt wel bedenkingen in te brengen.

Persoonlijk sluiten wij ons het liefst aan bij het gevoelen, dat indertijd verdedigd is door den bekwamen assyrioloog Paul Haupt, een van de oudste leerlingen van FriedrichDelitzsch te Leipzig. Haupt is meer dan veertig jaar hoogleeraar geweest aan de John-Hopkins-universiteit in Baltimore (Noord-Amerika).

Deze professor Haupt dacht bij sjeool aan een gewoon zelfstandig naamwoord, dat put, diepte, inzinking, hol beteekent. Later werd dit woord dan speciaal gebruikt om de plaats aan te duiden, waar de dooden zich bevinden.

Eindelijk kunnen we nog een paar woorden noemen, die wel niet direct graf beteekenen, maar die toch wel in verband met de dooden en als typeering van de doodenwereld gebruikt worden.

Abaddon beteekent ontbinding, verderf, vertering.

Doema is de stilte, de doodsche stilte in tegenstelling met de bedrijvigheid in het „land der levenden".

Dan komt de bekende uitdrukking voor „schaduw des doods". Waarschijnlijk moeten we het woord vertalen door „zwarte duisternis". De duisternis is het beeld van het doodsgevaar en de doodssfeer.

Ook komt in Ps. 88 : 13 de uitdrukking „land der vergetelheid" voor als aanduiding van de plaats der dooden.

De doode neemt immers geen deel aan het leven hier op aarde. Voor degenen die hier op aarde zijn, raken de dooden in vergetelheid.

Dan is er de bekende uitdrukking „eeuwig huis" uit Pred. 12 : 8.

Aan overeenkomst met Egyptische voorstellingen behoeven we hier niet te denken. Eeuwig is in het O. T. iets, waarvan men

Sluiten