Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORLOOPIGE INBEWARINGGEVING.

de N. V. slechts houdster of bezitster is ; twijfelachtig is, of ten deze een uitzondering moet worden gemaakt ten aanzien van de goederen, die de N. V. in pand houdt van derden.

Het zal als voldoende omschreven verzoek moeten worden aangemerkt, wanneer wordt verzocht, dat de rechtbank zal bevelen, dat alle contanten der N. V-, zoowel die, welke op het oogenblik van het verzoek aanwezig zijn, als die, welke zij in den loop der vereffening zal ontvangen, in bewaring moeten worden gegeven; ofschoon deze en'soortgelijke omschrijvingen veel nadere preciseering kunnen toelaten, is het niet aannemelijk, dat op dien grond niet-ontvankelijkverklaring van het gedane verzoek zou moeten worden uitgesproken, zoowel op grond van het feit, dat de wet zelve zeker niet in den weg zou staan aan de ontvankelijkheid van een verzoek, om „het geheel", dat is alles, wat de vereffenaars onder zich hebben, in bewaring te geven, en het verzoek tot verkrijging van een bevel tot bewaring van alle goederen van een bepaald soort voldoende omschreven mag worden geacht, als op grond daarvan, dat bij het stellen van den eisch van zeer scherpe omschrijving van het verzoek de toepassing van het nuttige voorschrift van artikel 56c W. v. K. uitermate moeilijk zal worden en slechts mogelijk voor degenen, die van den stand van zaken der ontbonden N. V. op de hoogte zijn ; waar bovendien de rechtbank de bevoegdheid en niet de verplichting heeft, om naar aanleiding van een gedaan verzoek een bevel tot inbewaringgeving te verstrekken, kan de niet-ontvankelijkverklaring op grond van te weinige preciseering gemakkelijk achterwege blijven.

Het is als geoorloofd te beschouwen, dat het request inhoudt het verzoek tot verkrijging van een bevel tot inbewaringgeving hetzij ter plaatse aangewezen tot het ontvangen van gerechtelijke consignatiën, hetzij elders en in het laatste geval overeenkomstig de door den rechter te bepalen voorwaarden, zonder dat het verzoekschrift aanduiding van gewenschte voorwaarden behoeft in te houden ; wanneer bevel wordt gegeven tot inbewaringgeving ter plaatse, aangewezen tot het ontvangen van gerechtelijke consignatiën, kan het bevel geenerlei nadere voorwaarden inhouden, daar het eerste lid van artikel 56c W. v. K. de mogelijkheid van het stellen van voorwaarden blijkens de interpunctie slechts verbindt aan andersoortige inbewaargeving en eerstgenoemde inbewaringgeving door zijn eigen wettelijke regelen wordt geregeerd.

De inhoud der voorwaarden staat aan de rechtbank ter vaststelling vrij.

Zij zullen onder meer kunnen inhouden de vaststelling van het bedrag, dat bij de totstandkoming der overeenkomst van bewaargeving aan den bewaarnemer zal mogen worden voorgesteld.

Een bijzondere voorwaarde is door de wet zelve aan de inbewaargeving —- ook dan, wanneer deze geschiedt elders, dan ter plaatse, aangewezen voor het ontvangen van gerechtelijke consignatiën — verbonden door het derde lid van artikel 56c W. v. K., bepalende, dat beschikking

Sluiten