Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 36<Z W. v. K.

Rechtbank Haarlem 1 Juni 1937, N. J. 1938, N°. 54.

ARTIKEL 36e W. v. K.

Vóór de aanwezigheid der Ministerieele verklaring bestaat niet een rechts persoon N. V.

Hof 's-Gravenhage 9 October 1933, N. J. 1934, 148.

Kantong. 's-Gravenhage 23 November 1934, N. J. 1935, 1061.

Voor dien dag bestaat tusschen de vennooten onderling een verhouding van maatschap.

Rechtbank Rotterdam 27 Mei 1936, N. J. 1938, N°. 411.

ARTIKEL 36gr W. v. K.

De bestuurder is uit hoofde van dit artikel aansprakelijk voor alle handelingen, aangegaan vóór de bekendmakingen.

H. R. 6 Januari 1930, N. J. 1930, 993.

ARTIKEL 37b W. v. K.

Ontbonden wordt op grond van werkzaamheid in strijd met de openbare orde en de goede zeden eene N. V., die pandbrieven heeft uitgegeven, op grond daarvan, dat de curator in het faillissement dier N. V. niemand heeft aangetroffen, die de belangen der N. V. bleek te behartigen, noch ook een boekhouding, waaruit van administratie der pandbrieven bleek, noch ook bescheiden, waaruit van het bestaan van eenige dekking dier pandbrieven bleek.

Rechtbank Amsterdam 28 September 1933, N. J. 1934, 1089.

ARTIKEL 37c W. v. K. i. v. m. artikel 55;.- W. v. K.

In een dagvaarding, uitgaande van eene N. Y. „in liquidatie" ontbrak deze laatste aanduiding. Hieraan verbond de Rechtbank nietigheid der dagvaarding in de contradictoir gevoerde procedure op grond daarvan, dat deze artikelen in verband met artikel 5 B. Rv. zouden zijn van openbare orde.

Rechtbank Amsterdam 7 December 1934, N. J. 1935, 252.

ARTIKEL 37,; W. v. K.

Met de regeling van dit artikel wordt niet zonder meer bedoeld een regeling der rechterlijke bevoegdheid inzake vorderingen, die niet artikel 47e W. v. K. betreffen.

Kantong. 's-Gravenhage 3 Juli 1931, N. J. 1932, 21.

Rechtbank Rotterdam 28 Januari 1937, N. J. 1938, N°. 211.

De plaats van vestiging van het filiaal, dat een overeenkomst aanging, en niet die van het hoofdkantoor, is maatstaf ten aanzien van art. 1429B.W. Rechtbank Rotterdam 26 Juni 1931, N. J. 1932, 69.

ARTIKEL 38 en 38c W. v. K.

Het op naam (van den minderjarige) stellen van aandeelen, levert voor het aandeelhouderschap geen bewijs op, nu betwist is, dat zulks op rechtsgeldige wijze geschiedde.

Rechtbank Amsterdam 22 Juni 1931, W. 12384.

Sluiten