Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 42a W. v. K.

Accountant, die benoemd was om regelmatig toezicht te houden op de boekhouding der vennootschap en zijn benoeming aanvaard had tegen belooning per jaar berekend, kan onmiddellijk worden ontslagen ; gevolgen dezer eenzijdige opzegging.

Rechtbank Amsterdam 18 Februari 1936, N. J. 1936, N°. 515.

ARTIKEL 42c W. v. K.

Uit de voorwaarden der administratie volgt, dat niet het administratiekantoor den eigendom verwierf van de aandeelen, die het in administratie nam, maar de certificaathouders den eigendom dier aandeelen behielden of verkregen.

Rechtbank Amsterdam 29 Mei 1931, N. J. 1932, 453.

Hof Amsterdam 3 Maart 1932, W. 12449.

Aan den eisch van volledigheid in den zin van art. 42c W. v. K. is voldaan, indien de hier bedoelde afschriften volledig zijn naar hun inhoud. Kantong. Rotterdam 3 Maart 1933, N. J. 1933, 1238.

Onder „volledige afschriften" vallen volledig weergegeven afschriften, al ontbreekt daaraan de onderteekening daarvan, dat zij volledig afschrift zijn.

Rechtbank Rotterdam 18 Mei 1933, N. J. 1934, 1420.

ARTIKEL 42d en 42e W. v. K.

Deze artikelen verzetten er zich niet tegen, dat overeengekomen wordt, dat bij de berekening van het winstaandeel, hetwelk een werknemer der N. V. als loon zal genieten, geen rekening wordt gehouden met in vorige jaren geleden verliezen.

Hof 's-Hertogenbosch 21 September 1937, N. J. 1938, N°. 101.

ARTIKEL 43 W. v. K.

Als algemeene vergadering in den zin van artikel 46a moet worden aangemerkt elke bijeenkomst van aandeelhouders, waarvan de deelnemers, bijeen zijn met den wil de hoogste macht in de N. V. uit te oefenen. Rechtbank Amsterdam 27 Juni 1933, N. J. 1934, 1073.

ARTIKEL 436 W. v. K.

Ten aanzien van een N. Y. vallende onder art. 466 W. v. K. is het zeker geoorloofd te bedingen, dat de oproeping ter algemeene vergadering van aandeelhouders kan uitgaan van de aandeelhouders zelf ; daargelaten wordt in deze beslissing of ten aanzien van een N. V. wel vallende onder art. 466 W. v. K. bij de statuten kan worden bepaald, zulks i. v. m. art. 37d W. v. K., dat de genoemde bevoegdheid zal toekomen aan aandeelhouders zonder tusschenkomst van den President der Rechtbank en zonder toepassing van artikel 43c, 43d en 43e W. v. K. H. R. 11 Februari 1932, N. J. 1932, 999.

Bij de statuten kan de bevoegdheid tot bijeenroeping in een algemeene vergadering van aandeelhouders worden gegeven aan een zoodanig aantal aandeelhouders, als vertegenwoordigen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal; al mocht er aan dit quorum dan iets ontbreken, is er toch geen sprake van onwettigheid der vergadering, indien alle aandeelhouders, ter algemeene vergadering aanwezig zijn.

Rechtbank Maastricht 17 Juni 1937, N. J. 1938, N°. 42.

Sluiten