Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

saldi alsmede de ontvangsten en uitgaven, welke een gevolg zijn van de geldelijke verhouding tusschen de bedrijven en den algemeenen

dienst der gemeente.

Bedrijfs- Met de afzonderlijke bedrijfsbegrooting correspondeert de afzon¬

rekening. Eerlijke bedrijfsrekening. Artikel 265 schrijft deze voor. Pas bij de wetswijziging van 1937 is de Kroon bevoegd verklaard tot het geven van regelen omtrent haar inrichting. Doch reeds sinds 1924 bevatten de rekeningsvoorschriften uitvoerige bepalingen nopens de bedrijfsrekening 1). Verschillende artikelen, die op de algemeene gemeenterekening betrekking hebben, zijn op de bedrijfsrekening van toepassing verklaard.

Deugdelijk- In dit verband verdient voorts vermelding, dat van de bedrijfsverklaring. rekening vóór de aanbieding aan den Raad de cijfers deugdelijk moeten zijn verklaard door een buiten het bedrijf staanden, door den Raad aan te wijzen boekhoudkundige. Juister ware het geweest hier te spreken van een controle-deskundige, want die wordt hier kennelijk bedoeld. Overigens behandel ik de vragen, waartoe het voorschrift aanleiding geeft, later 2).

De Raad stelt na onderzoek van de bedrijfsrekening het bedrag der baten en lasten van den dienst voorloopig vast, waarop later de definitieve vaststelling door Gedeputeerde Staten volgt. Waarom de kapitaalsontvangsten en -uitgaven van de bedrijven buiten de vaststelling blijven, is niet duidelijk. Deze bepaling, een copie van artikel 257, eerste lid, dat over de algemeene gemeenterekening handelt, is trouwens in het geheel niet in overeenstemming met de inrichting van de bedrijfsrekening volgens de Rekeningsvoorschriften, die o.m. het opmaken van een balans vorderen. Juister zou het zijn, dat de Raad en Gedeputeerde Staten althans de balans, de rekening van baten en lasten en de rekening van kapitaalsontvangsten en -uitgaven zouden vaststellen.

§ 4. De beheersverordening

Beperking tot Het zou onjuist zijn in de door de artikelen 122 en 252 voorge-

het financieele sc[ireven regelen, die gemeenlijk in de zg. beheersverordening beheer.

*) Deze worden nader besproken in hoofdstuk VIII § 1.

2) Hoofdstuk VIII § 3.

Sluiten