Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

x) Zie hoofdstuk II § 2.

telijke exploitatie leidde. De gemeente is hiertoe overgegaan, omdat zij hierin een publiek belang (van hygiënischen aard, politiezorg enz.) zag of wel, omdat het particuliere beheer bij de voorziening in een algemeen economische behoefte in bepaalde opzichten te kort zou schieten.

Wanneer nu de gemeente zelf exploiteert, zal zij moeten zorg dragen niet in de door haar gelaakte fouten van het particuliere bedrijf te vervallen. Het publieke belang, dat met de exploitatie nauw verbonden was, zal zij dus goed moeten behartigen en de leemten en feilen in de particuliere voorziening zal zij moeten vermijden.

Wat dit laatste betreft, is in het bijzonder te denken aan het gebied, waar het bedrijf zijn diensten zal leveren, en aan de tarieven,

welke aan de afnemers in rekening zullen worden gebracht1).

De eisch van goede dienstverrichting, waar het particuliere be- Strijd met drijf in gebreke zou blijven, kan botsen met het streven naar winst „aa/^ins" en rentabiliteit. Wordt de mogelijkheid van een rendabele ex- en .rfni ploitatie hierdoor practisch blijvend uitgesloten, dan is niet meer van een bedrijf, doch van een dienst sprake.

In vele gevallen zal slechts het streven naar winst worden belemmerd of onmogelijk gemaakt, zonder dat een rendabele exploitatie behoeft te worden prijs gegeven.

Van de gemeente als bedrijfsexploitante magwordenverlangd.dat Goede interne zij er naar streeft haar bedrijven technisch en economisch gezond ^ri^svoe" en sterk te maken. Dit bevordert de stabiliteit van een goede behoeftenvoorziening ook voor een wat verdere toekomst. Te denken is aan de bedrijfszekerheid, aan het beschikbaar zijn van voldoende technische capaciteit om in een in de toekomst grootere behoefte te kunnen voorzien, aan de mogelijkheid van technische verbeteringen, welke na niet al te langen tijd dienen te worden toegepast.

Op den langen duur gezien is deze eisch te rangschikken onder Strijd met die van een goede behoeftenvoorziening. Een kortzichtig beleid hoeftenvwwzou dezen samenhang over het hoofd kunnen zien en dan is ziening?

Sluiten