Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEMENGDE BEDRIJFSVORM

„Meer en Bosch is sindsdien dus niet meer een gemengd bedrijf.

Als gemengd bedrijf is ook (in 1929) verdwenen de N. V. Twent- N. V.

sche Electrische Tramwegmaatschappij. Zij werd in 1904 opgericht EtaWhe voor den aanleg en exploitatie van een electrischen tramweg van TramwegEnschede naar Glanerbeek door de gemeenten Enschede en Lon- maatschappi)neker, die een gedeelte van de aandeelen aan particulieren overdroegen. Van de 5 commissarissen benoemde iedere gemeente er een, terwijl de overige 3 commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders werden aangewezen.

Destijds waren deze alle drie vertegenwoordigers der particuliere participanten.

In 1929 moest voor overneming van busdiensten meer kapitaal in de onderneming worden gestoken. Alvorens dit kapitaal te fourneeren wilden de gemeenten zich een volledige zeggenschap in het beheer der Maatschappij verzekeren. Mede zou daardoor worden bereikt, dat het personeel der Maatschappij onder de werking der Pensioenwet zou kunnen vallen1).

In het meerendeel van deze weinige gevallen is de ervaring met Ervaring bij den gemengden bedrijfsvorm tot dusver niet ongunstig geweest. ^zge£ntf>epas" Wanneer een speciale reden tot het samenwerken met een particulieren deelhebber leidde, is dit niet verwonderlijk. De meeste der genoemde bedrijven bestaan trouwens nog maar kort.

Enkele gevallen moest ik vermelden, waarin de gemeenten aan de samenwerking een eind maakten door de aandeelen van de medevennooten over te nemen.

De gegevens omtrent verschillende bedrijven toonen wel aan, Ingewikkelddat de organisatie tamelijk ingewikkeld moet zijn om zoowel aan constract.es de publieke als aan de particuliere deelhebbers den hun toebehoorenden invloed op het beheer te verzekeren. Naast allerlei bepalingen in de statuten is meestal nog een overeenkomst noodig,

waarin het gebruik der in de statuten toegekende bevoegdheden nader wordt geregeld. Gemakkelijk is het dus niet een gemengd bedrijf goed op te zetten.

1929 ^°°r' ',a' P" k'z' en ^ en Rotsstukken Enschede vergadering van 25 Maart

Sluiten