Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

ook vroeger kwam de eigen levering in de buitengemeente reeds voor.

Ook zijn tusschenvormen ontstaan. Levering en gros aan een Tusschendistributiebedrijf, doch in dezelfde gemeente rechtstreeksche le- v°'men' vering aan groote afnemers is bij de electriciteitsvoorziening niet ongebruikelijk.

Het technische beheer van het distributiebedrijf der buitengemeente wordt soms aan het engros-leverende productiebedrijf opgedragen.

Buiten beschouwing laat ik in dit hoofdstuk de gevallen, waarin de ontwikkeling geleid heeft tot een bedrijfsexploitatie door Rijk of provincie 1). Hier beperk ik mij tot de gemeentelijke streekvoorziening.

§ 2. Gemeenschappelijke bedrijven

Bij het bedrijf, dat aan een enkele gemeente toebehoort, bleek Organisatohet organisatorisch probleem te zijn: het vinden van een zoodanige problemen beheersmrichting, dat een efficiënte en soepele exploitatie en tevens een voldoende behartiging van het algemeen belang gewaarborgd zouden zijn.

Ook het gemeenschappelijk bedrijf kent dit probleem. Ook hier moet worden gestreefd naar een organisatie van het beheer, die een vlotte, rationeele bedrijfsvoering combineert met een goede verzorging van het door het bedrijf te dienen algemeen belang.

Het vinden van de oplossing wordt evenwel hier gecompliceerd door een vraagstuk, dat alleen aan de gemeenschappelijke bedrijven eigen is: het toekennen van een voldoenden invloed op het beheer aan ieder der samenwerkende gemeenten.

Indien de invloed van iedere gemeente op de exploitatie van het Afzonderlijke gemeenschappelijk bedrijf wordt verzekerd door voor elke beheers- ^eheers" • handeling van eenig gewicht de medewerking van een algemeen noodzakelijk, bestuursorgaan der gemeente te vorderen, wordt de besluitvorming vertraagd tot schade van een doelmatig beheer. De bestuursorganen van iedere gemeente afzonderlijk moeten dus althans voor de meeste

*) Zie hiervoor Hoofdstuk XII.

Sluiten