Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

een begrooting van baten en lasten en van kapitaalsinkomsten en uitgaven voor het volgend kalenderjaar aan.

2. De Commissie stelt de begrooting vast en onderwerpt die vóór den 1 en Augustus aan de goedkeuring der gemeenteraden, die gehouden zijn vóór den 1 en Novemder hun beslissing aan de Commissie mede te deelen. Zij zendt afschrift van de goedgekeurde begrooting ten spoedigste aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 13

1. Jaarlijks biedt de directeur vóór den len April aan de Commissie een rekening over het afgeloopen jaar aan.

2. De Commissie legt deze rekening vóór den len Mei aan de gemeenteraden over onder mededeeling van hetgeen zij te harer verantwoording dienstig acht.

3. De gemeenteraden stellen de rekening vóór 15 Juni vast en zenden een afschrift daarvan vóór 1 Juli aan Gedeputeerde Staten. Artikel 22 vindt overeenkomstige toepassing.

Artikel 14

1. Het besluit tot vaststelling der rekening strekt aan de Commissie en aan de betrokken ambtenaren tot ontlasting behoudens later in rechten gebleken valschheid in bewijsstukken en andere onregelmatigheden.

2. De leden der Commissie zijn persoonlijk aansprakelijk jegens de gemeenten voor uitgaven, die bij de vaststelling niet in de rekening zijn geleden, tenzij blijke, dat zij tot het bevelen dier uitgaven niet hebben medegewerkt.

Artikel 17

De Commissie is verplicht desverlangd te allen tijde mededeeling te doen omtrent den stand van zaken, aan elk der raden en aan elk der colleges van Burgemeester en Wethouders der gemeenten.

Artikel 22

1. Indien ingevolge deze regeling door een gemeenteraad goedkeuring of machtiging dient te worden verleend binnen een bepaalden tijd en deze raad binnen dien tijd geen beslissing heeft ken-

Sluiten