Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING

Artikel 7

1. Leden der commissie zijn:

a) de burgemeesters der vier gemeenten;

b) twee door elk der raden van de vier gemeenten te benoemen leden.

2. De burgemeesters worden bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis vervangen door hem, die ingevolge artikel 84 der Gemeentewet als waarnemend burgemeester optreedt.

3. De leden, in het eerste lid onder b bedoeld, worden bij afwezigheid, verhindering of ontstentenis vervangen door een door den raad der gemeente, die hen benoemt, aan te wijzen plaatsvervanger.

4. De leden der commissie of hun plaatsvervangers brengen in de vergadering der commissie ieder één stem uit.

Artikel 26

1. De dagelij ksche leiding van het bedrijf is, onder toezicht van het dagelij ksch bestuur, opgedragen aan den directeur.

2. De directeur wordt door de commissie benoemd, geschorst en ontslagen.

3. Schorsing en ontslag, anders dan overeenkomstig eigen verzoek, is steeds met redenen omkleed.

4. De directeur wordt bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis vervangen op de wijze, door de commissie te bepalen.

5. Het verder aan het bedrijf door de commissie noodig geoordeelde personeel wordt door haar benoemd en ontslagen. De commissie kan deze bevoegdheid aan het dagelijksch bestuur of aan den directeur overdragen, in welke gevallen van de besluiten van het dagelijksch bestuur of van den directeur tot ontslag van personeel beroep openstaat op de commissie.

6. Op den directeur en het overige personeel van het bedrijf is, zoolang door de commissie geen ambtenarenreglement is vastgesteld, van toepassing het ambtenarenreglement der gemeente Lekkerkerk, voorzoover bij deze regeling daarvan niet wordt afgeweken.

7. De commissie regelt de bezoldiging van den directeur en het

Sluiten