Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN STREEK VOORZI EN ING

aan de bevordering van het verbruik door propaganda en een goede „service".

Toch laat het zich denken, dat een klein distributiebedrijf niet altijd over zoodanige krachten kan beschikken als noodig is voor den speciale kennis, inzicht en toewijding vereischenden arbeid tot handhaving en zoo mogelijk opvoering van het verbruik.

In een zoo groot mogelijk verbruik zien de meeste productie- Belang voor bedrijven juist hun voordeel; immers daarvan is de druk van hun ^r^r{oductle' vaste kosten afhankelijk. Wanneer omstandigheden als de concurrentie van verschillende energiebronnen, gas, electriciteit, petroleum, en de uitbreiding van het distributienet over kleinere en verder afgelegen gemeenten het geldelijk resultaat der exploitatie minder zeker maken, krijgen bezwaren als de hier besprokene meer gewicht.

Daardoor is te verklaren, waarom in de laatste jaren de productie- Levering .en bedrijven een voorkeur vertoonen voor de rechtstreeksche levering buiten-" ^ aan afnemers in de buitengemeenten, al was deze vorm van streek- gemeente, voorziening ook vroeger niet onbekend.

Neemt het productiebedrijf zelf de distributie ter hand, zoo kan het vaak met meer kracht en grooter soepelheid dan een afzonderlijk distributiebedrijf het verbruik bevorderen.

De buitengemeente ziet zich hierbij van den omslag der eigen bedrijfsvoering ontslagen. Zij kan zich tot het bedingen van gunstige leveringsvoorwaarden voor haar ingezetenen en eventueel van een uitkeering aan zichzelf beperken.

Tusschen beide vormen, de levering en gros aan een distributie- Tusschenbedrijf en de levering en détail in de buitengemeente, liggen com- vormen' binaties van beide.

Vele productiebedrijven behouden zich in hun overeenkomsten Rechttot levering en gros aan distributiebedrijven de bevoegdheid voor 'evIrm^Ln aan groote afnemers in de buitengemeente rechtstreeks te mogen groote vérleveren. Dergelijke afnemers zijn vaak slechts tegen speciale lage brulkers" prijzen te winnen. Het productiebedrijf is hiertoe gemakkelijker in staat dan het distributiebedrijf, dat zelf bij zijn inkoop aan bepaalde minimum-prijzen is gebonden. Ook kan het productiebedrijf beter in overleg met den afnemer de levering aldus regelen, dat zij

Sluiten