Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

een aantal van dergelijke gegevens voor waterleidingen, gasfabrieken en electriciteitsbedrijven.

Voor de bevordering van den afzet zijn ook van belang de statistische en beschrijvende gegevens, welke omtrent het verzorgingsgebied en de afnemers worden verzameld.

De bedrijfsbegrootmg ') is een stuk, dat niet noodzakelijk zou Bedrijfsmoeten worden opgemaakt, indien het bedrijf niet aan de gemeente begrootlng' toebehoorde.

Wel zullen de leiders van ieder bedrijf zich telkens rekenschap moeten geven van den opzet, omvang en samenhang der bedrijfshandelingen, willen zij het bedrijf zoo efficiënt mogelijk exploiteeren.

Daarvoor is een regelmatig, te voren opgemaakt plan nuttig en het is dus te begrijpen, dat het opstellen van budgets of begrootingen ook bij particuliere ondernemingen meer en meer ingang vindt 2).

Deze functie van richtsnoer voor de bedrijfsleiding is ook eigen Interne aan de begrooting van het gemeentebedrijf. Aan het plan der ex- begrwtin^ ploitatie, dat in de begrooting is neergelegd, zal de bedrijfsleiding telkens de werkelijke uitkomsten kunnen toetsen. Op sommige punten, bv. ten aanzien van kapitaalsuitgaven, geeft de begrooting den omvang der te verrichten bedrijfshandelingen aan.

Op andere punten kan zij niet meer doen dan ramen en hangt de werkelijke omvang af van tevoren onvoldoende bekende factoren,

als prijzen van grondstoffen, grootte van de afname enz. Ook dan echter geeft de begrooting materiaal, waarmede de werkelijke uitkomsten worden vergeleken en aldus beter begrepen.

Dat de bedrijfsbegrooting leidend en niet bindend zou moeten zijn, besprak ik reeds in hoofdstuk III.

De begrooting van het gemeentebedrijf heeft nog een andere Invloed der functie. Zij is het document, door welks vaststelling de invloed van j*lg<;meene

ii * Dcsiuurs-

de algemeene bestuursorganen op het bedrijfsbeheer voor een organen.

.!) Zie t.a. v. bedrijfsbegrooting en bedrijfsrekening Reuvecamp, Begrooting en rekening van gemeentebedrijven, 3e druk, 1934.

2) Ik vermeldde reeds, dat in de model-verordening van Patijn c. s. een begrooting overbodig werd geacht. Als argument werd ook aangevoerd, dat de particuliere nijverheid geen bednjfsbegrootingen kent (t.a. p. blz. 13). Sinds 1910 is op dit punt heel wat verandera.

Sluiten