Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

Centraal Met de centralisatie van de boekhouding der bedrijven zal

kaskheer practiSch steeds een centralisatie van het kasbeheer gepaard gaan. Ontvanger. Ook is een dergelijke centralisatie mogelijk zonder centrale boekhouding. De bedrijven hebben dan wel ieder hun eigen boekhouder, doch de ontvangsten en betalingen geschieden door één kassier, die een centrale kas der bedrijven houdt. Beide vormen kan men terecht centraal kasbeheer noemen.

Onder deze benaming wordt de laatste jaren in de gemeentelijke administratie in het bijzonder een andere figuur verstaan, t. w. de centralisatie van de algemeene gemeentekas en de bednjfskassen. Aangezien de algemeene gemeentekas wettelijk onder berusting van den Ontvanger is, is deze centralisatie slechts mogelijk door het beheer van de bedrijfskassen ook aan den Ontvanger toe te

vertrouwen.

Voor dit centraal kasbeheer wordt vooral van de zijde der Ontvangers geijverd 1). Dit is begrijpelijk. Oorspronkelijk, voor het ontstaan van de bedrijven en wettelijk vóór 1909, was de Ontvanger de eenige kasbeheerder in de gemeentehuishouding. Op dien regel is het sterkst inbreuk gemaakt door het ontstaan van de administratief zelfstandige bedrijven met eigen kasbeheer. Dat heeft de beteekenis van het Ontvangersambt doen verminderen. Nu zouden vele Ontvangers den toestand van vroeger weer willen zien hersteld, doordat hun het kasbeheer van de bedrijven zou worden opgedragen.

Dit is in zekeren zin een gevoelsargument, dat bij een zakelijke beoordeeling van het voor en tegen van het stelsel van centraal kasbeheer geen gewicht in de schaal mag leggen. De voorstanders hebben echter ook eenige argumenten van zakehjken aard.

Eén argument is, dat centraal kasbeheer de beste benutting van alle kasgelden der gemeente verzekert. Immers alle ontvangsten, ook die van de bedrijven, vloeien in de algemeene, door den Ontvanger gehouden kas en daaruit doet hij ook de betalingen voor alle

1) Zie het adres der Broederschap van Ontvangers aan den Minister van Binnenlandsche Zaken in F. O. 1934 blz. 186, Stempels t.a. p. blz. 1—11, Van Dalen, Centraal Kasbeheer te Den Helder, 1930, Klomp, Centrale kasadministratie voor gemeenten, ITO, Koudijs, Het beheer van den gemeente-ontvanger, 1932, praeadvies voor de vereemging van ambtenaren der gemeente-financiën. gemeentebedrijven en gemeente-diensten.

Verbetering van de positie der Ontvangers.

Benutting van

kasgelden.

Sluiten