Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

Voorbehoud formeel niet mogelijk.

Adviseerende functie van den

controleur.

schrijvingen berusten op een Raadsbesluit, dat misschien zelfs door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd 1).

Het spreekt vanzelf, dat de boekhoudkundige niet licht zijn eigen meening zal stellen boven die van de bevoegde bestuurscolleges. Zou het slaafs aanvaarden van hun besluiten echter tot een onwaarachtige verklaring van hem leiden, dan moet hij niet aarzelen, zijn meening te uiten. Aldus dient hij de gemeente beter dan indien hij door zijn verklaring een onjuist beeld der werkelijkheid zou sanctionneeren.

Zelden zal het noodig zijn, dat de boekhoudkundige de deugdelijkverklaring moet weigeren. Een verschil m opvatting met het gemeentebestuur behoeft hiertoe in het algemeen niet te voeren. De boekhoudkundige moet zijn opvatting niet doordrijven. Voldoende moet het hem zijn, indien zijn meening bij de colleges, welke de rekening hebben vast te stellen, duidelijk blijkt.

De wet laat hiervoor niet een voorbehoud bij de verklaring toe. M. i. verbiedt zij echter niet een deugdelijkverklaring met verwijzing naar opmerkingen of toelichtingen in een rapport 2). Daarmede

redt zich de practijk.

Moeilijkheden als deze zouden verdwijnen, indien het wetsontwerp der Vereeniging van Gemeente-accountants op dit punt werd gevolgd. Daarin wordt voorgesteld het vereischte van de deugdelijkverklaring in artikel 265 aldus te formuleeren: ,,Zij (B. en W.) voegen daarbij het verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de cijfers der rekening, ingesteld door een deskundige".

De goede controleur is wegens zijn deskundigheid inzake de inrichting van de bedrijfsadministratie de aangewezen adviseur van het gemeentebestuur bij plannen tot reorganisatie van de administratie.

Ook in vragen van financieel en economisch beleid, zooals betreffende financiering, afschrijving en reserveering, bedrijfstarieven,

x) Anders F. O. 1932, blz. 199.

2) Textor, De deugdelijkverklaring, blz. 72 en 73, meent, dat een voorbehoud mogelijk is, en ziet, indien de Kroon anders zou oordeelen, slechts een keus tusschen deugdel.jkverklaring en weigering daarvan.

Sluiten