Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FINANCIEELE STRUCTUUR

ciering van een productiebedrijf in het algemeen de volgende regels formuleeren:

1. Voor de financiering zoowel van de vaste activa als van de overige kosten van een bedrijfsproces en de ijzeren voorraden zijn middelen op langen termijn vereischt.

2. Het geheel of een belangrijk deel van deze middelen dient in den vorm van eigen kapitaal blijvend ter beschikking van de onderneming te staan.

3. Kort crediet komt slechts in aanmerking voor de financiering van bij een tijdelijke vergrooting van het bedrijfsproces aan te wenden meerder vlottend kapitaal en bij tijdelijke voorraadvorming.

Particuliere ondernemingen plegen zooveel mogelijk met deze Financiering regels rekening te houden. Reeds vóór de stichting is meestal een i™Cd™~ aanzienlijk eigen kapitaal aanwezig. Ook indien de stichting zelve nemingen, grootendeels met kort crediet wordt gefinancierd (bouwcrediet,

„Anlage crediet), zoo wordt dit toch zoo snel mogelijk in eigen kapitaal (door emissie van gewone of preferente aandeelen) of in een lang crediet (door uitgifte van obligaties of het sluiten van een hypothecaire leening) omgezet.

Voor de zgn. vlottende activa wordt eveneens, voorzoover zij niet met een regelmatig te verkrijgen leverancierscrediet worden gefinancierd, naar een langdurige dekking gezocht. Ook groote ondernemingen, voor wie naar veler overtuiging de weg naar de credietmarkt meer open ligt dan voor kleine bedrijven, streven er naar zich van de banken en de credietmarkt meer onafhankelijk te maken door eigen kapitaalvorming en het houden van een groote hoeveelheid liquide middelen *).

Ik vermeld deze particuliere financieringspractijk uitsluitend,

omdat daardoor duidelijker uitkomt het eigen karakter van de gemeentelijke bedrijfsfinanciering, waarvan ik de hoofdtrekken reeds heb geschetst.

Niet het bedrijf, dat immers geen rechtspersoonlijkheid bezit, Karakter der

gemeentelijke

) Zie o.a. De Mast, praeadvies over De pliats van de Nedei Iandsche Bank ten [)CC'riJ?s". W8 blz™^ ^ banke" e" Wr beteekenis voor het economisch leven. Tilburg fmanaermg-

Sluiten