Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

totale kosten van de bedrijfsvoering te worden goedgemaakt door de van de verschillende afnemers te verkrijgen opbrengst.

Kostprijs- Naar het kostprijsbeginsel geschiedt dit op de billijkste wijze,

beginsel. ;eder der afnemers het deel der kosten, dat hij veroorzaakt

of dat hem terecht kan worden toegerekend, vergoedt. Dat een bedrijf niet slechts rentabiliteit beoogt, doch ook winst wil maken, verandert aan het beginsel niets. Waar mogelijk, zal op den kostprijs der levering een winstopslag worden gelegd; in ieder geval en in de eerste plaats dient echter deze kostprijs te worden bepaald en

in rekening gebracht.

Kosten- Te dien einde moeten de exploitatie-kosten worden geanalyseerd

mdeehng. ^ jn ver]-janc[ gebracht met den afzet. Deze kosten kunnen globaal in de volgende hoofdgroepen worden verdeeld:

1. Vaste productiekosten, zooals rente en afschrijving van de vaste activa en algemeene beheerskosten van het productiebedrijf;

2. veranderlijke productiekosten, zooals die van grond- en hulpstoffen, energieverbruik, loonen van arbeiders, bij de productie werkzaam;

3. vaste distributiekosten, rente, afschrijving en onderhoud van het net en algemeene beheerskosten, de distributie betreffende;

4. kosten per aansluiting, rente en afschrijving van dienstleiding en meter, kosten van meteropneming, inning en administratie betreffende de aansluiting.

Kosten per Het is duidelijk, dat de kosten per aansluiting in het algemeen aansluiting. ^ z;jn van grootte van de afname. Of weinig dan

wel veel over een aansluiting wordt geleverd, doet niet af aan de kosten van meteropneming, inning en administratie van de aansluiting en binnen zekere grenzen ook niet aan de kosten van dienstleiding en meter (bij een sterke toeneming van de afname moet hun capaciteit echter eveneens grooter zijn). In deze kosten per aansluiting ligt dus een reden om — per eenheid berekend eenig onderscheid te maken in de tarieven voor kleinere of grootere afname. Veranderlijke Een directe proportionaliteit kan worden verondersteld te bestaan kieUntie' tusschen de afname en de veranderlijke productiekosten. Naarmate de afzet stijgt of daalt, zullen meer of minder grond- en hulpstoffen

Sluiten