Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

Druk van de vaste kosten.

Verhooging van den bedrijfsduur.

zoo laag mogelijk wenscht te houden. Hij zal den prijs voor den stroom vergelijken met de kosten van andere, in zijn bedrijf mogelijke wijzen van energieverkrijging. De stroomprijs zal die kosten niet te boven mogen gaan x). Het is dientengevolge zeer wel mogelijk dat een industrie bereid is electrischen stroom in belangrijke hoeveelheden af te nemen, doch tegen een lageren prijs dan op grond van de hierboven aangegeven kostprijsanalyse zou moeten worden bepaald.

Hoe moet het electriciteitsbedrijf zich daartegenover stellen? Dit bedrijf is kapitaalintensief. De vaste kosten zijn zeer hoog. De capaciteit van de installatie wordt bepaald door een maximum-afname (de spitsbelasting) gedurende korte perioden en zij wordt dus slechts voor een klein gedeelte benut. Daardoor drukken de vaste kosten zwaar op de exploitatie. Iedere verdere benutting van de bestaande capaciteit doet de verhouding van capaciteit en gebrul verbeteren. Brengt die benutting meer op dan de variabele kosten, welke zij veroorzaakt, en dekt zij dus een deel der vaste kosten, dan vermindert zij den druk daarvan op de reeds aanwezige exploitatie.

Derhalve streven de electriciteitsbedrijven naar een verhooging van den „bedrijfsduur", d. i. de verhouding van het machinevermogen over een jaar omgerekend (kW X8760) tot het aanta geproduceerde kilowatt-uren. De gunstigst mogelijke (optimale) bedrijtsduur is die, waarbij het machinevermogen gedurende alle etmalen van het geheele jaar, d. i. 8760 uren, ten volle bezet is. De werkelijke „bedrijfsduur" wordt in een gedeelte van den optimalen bednjts-

duur uitgedrukt.

De bedrijven trachten hierbij een evenredig deel van de vaste

kosten vergoed te krijgen. Maar wanneer het niet gelukt een benutting van ongebruikt machine-vermogen naar dezen maatstaf ten volle te belasten, zal het bedrijf deze toch niet willen afwijzen, mits de nieuwe benutting althans een gedeelte dekt van de vaste kosten, die anders geheel voor rekening van de overige exploitatie

blijven 2).

~1) Zie een rapport inzake de industrieele tarieven voor electriciteit, gas en gebracht aan de Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 1925. speciaal b.)l g

tieThSl^fcbruik uitsluitend uit rentabiliteitsoogpunt. Het k^m om de alm het slot van de vorige paragraaf weergegeven reden, de bevordering van de

Sluiten