Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besluiten. Want ofschoon in zake pronomina de gangbare schrijfgewoonte on-hollands is, en als systeem min of meer bij de zuidelike spreekgewoonten aansluit, kan het niet verwonderen dat men zich in het noorden ook bij het meer verzorgde en voorbereide spreken gaarne naar het zuiden richt, alias naar de z.g. Te-Winkelse grammatiese regels, die als geheel op het zuidelik spraakgebruik zijn opgebouwd — al verschilt het naamwoordelik genus van de officiële Woordenlijst in honderden en honderden gevallen van de benedenmoerdijkse taalwerkelikheden.

Intussen hebben vooral de letterkundigen die schoolse regels overboord gegooid, en zochten zij bij hun schrijven een nauwere aansluiting bij het beschaafde noordelik spraakgebruik. Omgekeerd zijn met name juristen en journalisten de andere kant uitgegaan, door vrouwelike pronomina in verband met allerlei mannelike en onzijdige woorden te gebruiken, zoals raad, staat, bestuur, komitee enz.: „De staat en haar sociale taak”. „De nieuwe r ij k s d a g heeft geen Joden of Marxisten meer onder haar afgevaardigden”. „Het Corps heeft wederom het verlies van een harer leden te betreuren”. „De autoriteiten vermoedden, dat het revolutionnaire comité in Saragossa haar zetel heeft”. Vooral bij (de namen van) kollekties en abstrakties neemt het gebruik van vrouwelike pronomina in bepaalde kringen zeer toe. Toch willen wij hiermee geenszins verklaren, dat dit gebruik bij het onderwijs zou moeten bevorderd worden! Wel zou het struisvogelpolitiek zijn, zulke taal-tendensen gans onbesproken te laten. Welke laatste opmerkingen ook voor het volgende gelden.

Bijgedachte en klassicistne.

Wanneer het dagbladen en tijdschriften betreft: „Ons blad heeft het als haar taak beschouwd Nederland te waarschuwen”, moet men bij de verklaring van het vrouwelike voornaamwoord ook

Sluiten