Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ACHTERSTALLIGE

Hij WAS EEN eigenaardige man, die de gewoonte had alles uit te stellen tot den dag van morgen. Toen hij nog jong was had hij ontdekt dat hij te veel hield van het oogenblik van heden om er iets van te missen en sedert dien tijd liet hij alles, wat niet dringend afgedaan moest worden, tot een ander oogenblik, om zoodoende de volle maat van het huidige te genieten. Er is veel te zeggen voor dit beginsel, maar ook veel er tegen.

Moeijens had een zekere begaafdheid voor alles wat hij ter hand nam en hij was daardoor zeer geacht bij zijn stadgenooten, hoewel menigeen zich ergerde over zijn slordigheid, zooals men zijn gewoonte noemde. Hij was bekwaam in alle handwerken, omdat hij ze met zooveel aandacht had gadegeslagen dat hij ze beter verstond dan de ambachtslieden zelf, meters en bouwers, timmerlieden en smeden, ververs en draaiers en wat al niet. Iedere seconde van de minuut waren zijn oogen gevestigd op de wijze

Sluiten