Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Verkenningen en het Kompas

Wie kent niet de naam van Sven Hedin, den beroemden ontdekkingsreiziger? Reeds sedert vele tientallen jaren heeft hij zijn tochten gemaakt in streken waar vóór hem nooit een Europeaan het bestaan had door te dringen. De musea en zijn boeken getuigen van de belangrijke vondsten, die hij op allerlei gebied gedaan heeft. Zij vertellen van ongedachte zoutwoestijnen, van onbekende volkeren, van beschavingen die hebben moeten wijken voor onoverwinnelijke stuifzandaanvallen. Sven Hedin heeft oude handelswegen nagespeurd tusschen China en ons werelddeel, waarlangs eens zijde en jade hun weg naar Europa vonden en die nu binnen weinige jaren belangrijke aderen zullen kunnen vormen voor het hedendaagsche verkeer.

Wanneer de vele gevaren van een expeditie doorstaan zijn, volgen maanden van harde arbeid in het geboorteland. De inhoud van tientallen kisten moet geordend worden, honderden bladzijden met aanteekeningen en schetsen moeten worden uitgewerkt, opdat de resultaten van de tocht voor een ieder beschikbaar kunnen komen. Tot hetgeen telkens weer de bewondering opwekt, behooren Sven Hedin’s landkaarten. Deze hebben er niet in de laatste plaats toe bijgedragen, dat zijn tochten van zulk een groote beteekenis zijn geworden. Reeds in zijn jongensjaren was het maken van kaarten een van zijn liefhebberijen; sindsdien heeft hij duizenden vierkante kilometers in kaart gebracht. Sven Hedin is de grootmeester van de weg- of routekaart, zijn eenig hulpmiddel was gewoonlijk het kompas, dat te paard of op een kameel gezeten, gebruikt moest worden.

Wanneer wij onze tochten maken in onbekend terrein, geven ons verslag en onze kaarten een beeld van hetgeen we beleefd hebben. Ook voor ons is het kompas daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Wanneer we gewapend met een kaart op verkenning uitgaan en onze weg zoeken dwars door bosch en heide, mogelijk op een nachtelijk uur, kan veelal enkel het kompas ons naar het doel voeren.

Vaak is een klein zakkompas voldoende om de weg te kunnen vinden, maar wanneer het erom gaat een wat nauwkeuriger wegkaart te maken, een goede plattegrond van een kampterrein te vervaardigen, de weg te vinden in het donker en in onoverzichtelijk terrein, is een grooter kompas noodig, dat zoodanig moet zijn ingericht, dat het nauwkeurig in een gewenschte richting kan worden ingesteld en afgelezen. Zoo zijn er de Engelsche prisma-kompassen, waarbij een prisma het mogelijk maakt te zelf der tijd het kompas nauwkeurig naar het doel te richten en tevens de richting op de roos af

Sluiten