Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Militaire Oefeningsterrein, om vast te stellen waar zich daar een opening in de omheining bevindt. .Die kennis kan later te pas komen wanneer we door het Militaire Oefeningsterrein naar Meiendel willen gaan. Met de handgrepen A en B bereiken we inderdaad spoedig de omheining; we vinden een opening, maar er is geen hoekpunt te bekennen: de omheining loopt verder in ongeveer NW-richting, duin op, duin af, hoe ver is niet te zien.

We volgen de heining tot zij na ongeveer een halve kilometer afbuigt naar het ZW. Hoe is dit punt nu nauwkeurig vast te stellen? We klimmen op een naburig duin op een veilige afstand van het heiningdraad en zoeken naar op de kaart voorkomende markante punten. Zoo bepalen we de richtingen waarin de Haagsche en Wassenaarsche watertorens zichtbaar zijn (handgreep C) en brengen we deze richtingen over op de kaart (door met behulp van handgreep D een lijn te trekken door de watertoren). Ben derde richting bepalen we naar de kerk aan de Stoeplaan. Zoo verkrijgen we drie lijnen, die elkander vrijwel in één punt snijden: de plaats waar we ons bevinden (afb. 5). Ook het hoekpunt van de omheining en de heining zelf kunnen nu worden aangegeven.

Snijden de drie lijnen elkander niet in één punt, maar vormen ze een driehoek, dan zijn een of meer richtingen onvoldoende zuiver en moeten de opnamen herhaald worden. Een kleine driehoek zal altijd overblijven, je neemt dan aan dat je je in het zwaartepunt ervan bevindt.

Er zullen soms maar twee richtingen bepaald kunnen worden. Dat kan onvermijdelijk zijn, maar je begrijpt,, dat er dan minder zekerheid bestaat, dat er geen vergissing is gemaakt. De richtingen moeten zoo mogelijk ongeveer loodrecht op elkander staan.

Het kan voorkomen, dat het bepalen van één richting voldoende is, n.1. wanneer je je op een weg, pad of boschrand bevindt, die je met zekerheid op de kaart kunt aanwijzen. Het snijpunt daarvan met de lijn, die de richting aangeeft waarin je een toren of ander terreinvoorwerp ziet, is dan het punt waar je je bevindt.

We trekken weer terug naar punt f en gaan van daar door Meiendel naar Golfzang aan de overkant van de Hoofdader van de waterleiding. Daarachter gaat het de duinen in, recht aan op km-paal 94 aan het strand, richting 62 % s. Je zult kunnen merken, dat de nieuwe, naar luchtfoto’s vervaardigde kaart, de duinen en de begroeiing veel beter weergeeft, dan bij de vroegere uitgaven het geval was.

Nabij de zee gekomen stuiten we op prikkeldraad, waarin wat verder een doorgang is aangebracht. Je kunt daarvan een schetskaart maken, waarop ook de km-paal voorkomt en zoodoende later de topografische kaart aanvullen, maar dat is werk, dat we op het oogenblik buiten beschouwing zullen

Sluiten