Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij het allerf studenten op boete verboden werd om zich in de maanden Januari en Februari na acht uur ’s avonds zonder brandende lantaarn op straat te bevinden of gewapend te worden aangetroffen. En in 1594 verscheen èn van den Rector èn van de Senaat wederom een edict, waarbij het bij nacht gewapend rondzwerven, het duelleren, bet vermomd over straat gaan den studenten streng werd verboden, een bevel, dat datzelfde jaar èn door de stadsregering èn door de universiteit moest worden herhaald, „alzo men bevint dat by avont ende ontijden verscheyden dertelheyden ende moetwillen, ooc fortsen ende gewelden mit uytsmijten van glazen, oplopen van deuren, werpen mit steenen, zo in vermomde habyten ende masques, als anders, langs s'Heeren straten ende binnen dezer stede werden bedreven, niet alleen tot grooten wanbehagen van de goede vrome burgeren, poorteren ende innewoonderen dezer stede, mer ooc verstooringe van haerluyder ruste, ende grooten ondienste van tgemeene beste”. Doch niet alleen op straat bleken de studenten zich te misdragen. Zij ontzagen zich in 1596 niet om tijdens de inauguratie van den Rector in het groot auditorium „mit voeten te stampen ende zulx geluyt te maecken tot cleynachtinge ende versmaedheyt niet alleen van de authoriteyt van den Rector ende Universiteyts Senaet, den Heeren Curateurs, Rurgermeesteren, Schout ende Schepenen mer ooc van den hoogh- ende welgeboren heere Henric Frederic van Nassau, ende andere heeren ende personagien ende zonder dat der zelver jegenwoordigheid hen tot naerlatinge van zoodanigen moetwil heeft connen bewegen”.

En, behalve deze ongeregeldheden door en onder studenten, waren onderlinge twisten van de professoren, gevolgen van haat en afgunst, ook toen al natuurlijk heel gegewoon. Zij speelden zich alleen minder in het openbaar af.

In dit milieu, een neringdoende, nijvere stad, een kleurig en bruyant studentenleven, een wijde kring van geleerde ambtgenoten en van enkele welwillende vrienden, moest Carolus Clusius zich een plaats veroveren.

Sluiten