Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De burgemeester (of een wethouder) kan een bewijs van bezwaar geven, dat recht geeft tot schoolbezoek zonder inenting zoolang niet dat bezoek op grond van het voorkomen van ziektegevallen bedenkelijk moet worden geacht. Dat bewijs van bezwaar wordt afgegeven op grond van een verzoek van den bezwaarde, waarbij kan zijn gevoegd een medisch attest dat de inenting voor den gezondheidstoestand bijzonder gevaar oplevert of waarvan de strekking kan zijn, dat gewetensbezwaren aan de inenting in den weg staan. In het laatste geval moeten die bezwaren mondeling voor den burgemeester worden medegedeeld en moeten twee getuigen, meerderjarige, te goeder naam en den verzoeker bekende ingezetenen, de geloofwaardigheid van de verklaring bevestigen. Dit moet éénmaal herhaald worden. Het bewijs zal gedurende een jaar van kracht zijn, omdat, zooals hierboven reeds werd opgemeikt, de kans bestaat, dat het bezwaar na eenigen tijd is vervallen. Blijft het bestaan, dan zal de bezwaarde zich na een jaar een hernieuwd verzoek moeten getroosten. Tegenover het gevaar van gemakzucht en onverschilligheid moet deze eisch gesteld worden.

In welken omvang de godsdienstige bezwaren bestaan is a priori niet te zeggen. De ervaring doet veronderstellen, dat het aantal gering zal zijn. Om nu zooveel mogelijk een waarborg te scheppen tegen lichtvaardig handelen, ook van de zijde van een burgemeester, is het aantal bewijzen, dat de burgemeester in een kalenderjaar voor de eerste maal op eigen verantwoordelijkheid mag afgeven, bepaald op 1 pet. van het aantal in dat jaar voor het eerst tot alle scholen in zijn gemeente toegelaten kinderen. In 1903 werd het aantal der kinderen, die tengevolge van de vaccinatie-voorschriften niet ter schole gingen, op 1000 geschat. In verband met de 6 a 7 schooljaren, waarop dit cijfer betrekking heeft, kan worden aangenomen, dat er per jaar ongeveer 150 ongevaccineerde kinderen bijkomen. Stelt men het aantal nieuw toegelaten leerlingen in een jaar op 150,000, dan kan men de burgemeesters jaarlijks 1500 bewijzen laten af ge ven. Wordt dit aantal niet overschreden, dan kan er ook van het standpunt van de voorstanders der vaccinatie geen bezwaar rijzen.

Sluiten