Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 9

gezegd kan worden, dat zij een kinderbewaarplaats of school „bezoeken”.

Art. 9. 1. Indien redelijk vermoeden bestaat, dat het bezoeken van een kinderbewaarplaats of van een school oorzaak is geweest van de verspreiding van een besmettelijke ziekte van groep A of van groep B, kan de burgemeester aan %en door hem na advies van den inspecteur daarvoor aangewezen geneeskundige opdragen te onderzoeken, of personeel van die inrichting of minderjarigen, die haar bezoeken, lijden aan of gevaar opleveren voor overbrenging van een der besmettelijke ziekten van groep A* of van groep B. Het personeel en de minderjarigen zijn verplicht zich aan dat onderzoek te onderwerpen, tenzij zij zich daaraan onttrekken door onverwijlde verwijdering uit de inrichting.

2. Ten aanzien van hen die blijken te lijden aan een der besmettelijke ziekten van groep A of van groep B, is het bepaalde in de artikelen 3 of 4 van toepassing ; ten aanzien van hen, die blijken gevaar op te leveren voor de verspreiding van een dier ziekten, is het bepaalde in artikel 5 van toepassing ; ten aanzien van hen, die zich aan het onderzoek hebben onttrokken, geldt het verbód, gesteld in het eerste lid, en het gebod, gesteld in het vierde lid van artikel 8, met dien verstande dat in de plaats van een verklaring van den behandelenden geneeskundige treedt een gedagteekende en onderteekende verklaring van een geneeskundige, welke voldoet aan de voorschriften, bij algemeenen maatregel van bestuur gegeven.

Sluiten