Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15

door beslag en door verzegeling van bijv. een pomp, die besmet water levert. (M. v. T.)

Art. 15. 1. De burgemeester kan op advies van een geneeskundige voorwerpen, goederen of waren, die gevaar voor verspreiding van een besmettelijke ziekte opleveren en niet voor reiniging of ontsmetting in aanmerking komen, doen vernietigen. Die voorwerpen, goederen of waren worden vóór de vernietiging door of vanwege den burgemeester gewaardeerd na advies van een door den burgemeester aan te wijzen deskundige. Het bedrag, waarop de voorwerpen, goederen en waren gewaardeerd zijn, wordt door het gemeentebestuur den eigenaar als schadeloosstelling uitgekeerd.

2. Wij behouden Ons voor nadere voorschriften te geven voor de wijze waarop voorwerpen, goederen of waren voor de vernietiging worden gewaardeerd en daarbij ten aanzien van bepaalde voorwerpen, goederen of waren af te wijken van hetgeen daaromtrent in het eerste lid is bepaald.

3. Het bepaalde in het derde lid van artikel 14 is van toepassing.

Zie het op blz. 73 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 1 October 1929, S. 448, alsmede het op blz. 122 opgenomen rondschrijven van den Minister d.d. 19 Juni 1930.

— In het oorspronkelijke wetsontwerp was de onteigening van art. 5 der wet opgenomen. Bij gewijzigd ontwerp is in verband met artikel 153 van de Grondwet dit artikel in dien zin gewijzigd, dat er alleen van vernietiging en schadeloosstelling sprake is. De vernietiging geldt in vrij wel alle gevallen eenvoudige gebruiksvoorwerpen als beddegoed enz. Daarom en ook omdat zij meer en meer tot de uitzonderingen gaat behooren, kan de waardeering

Sluiten