Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 28

schriftelijken bijzonderen last van den kantonrechter of van den burgemeester.

3. Van dit binnentreden en van de redenen, die daartoe geleid hebben, wordt door dengene, die deze handeling heeft verricht, proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier en twintig uren aan hem, in wiens woning, vaartuig of voertuig is binnengetreden, in afschrift wordt medegedeeld.

4. De in het tweede lid van dit artikel bedoelde last houdt in voor hoe langen tijd hij geldig is en mag niet tusschen zonsondergang en zonsopgang worden uitgevoerd, tenzij hij inhoudt, dat de uitvoering daarvan te allen tijde mag plaats hebben.

Lid 1 : Zie artikel 37 dezer wet.

— Dit artikel is in hoofdzaak ontleend aan art. 27 van de wet. De door den burgemeester op advies van den inspecteur aangewezen geneeskundige kan een medisch lid van de gezondheidscommissie zijn of, indien een gezondheidsdienst bestaat (art. 37) een geneeskundige, verbonden aan dien dienst.

De zeer ruime omschrijving, die art. 27 van de wet geeft, gaat veel verder dan noodig is. De bevoegdheid kan en moet tot geneeskundigen beperkt blijven.

De tweede zin van het eerste lid omschrijft een bevoegdheid, die de leden van het staatstoezicht op de volksgezondheid reeds hebben krachtens art. 16 van de Gezondheidswet.

Art. 27 van de wet kent als aanleiding voor het binnentreden „het verschijnen van besmettelijke ziekten”. Deze omschrijving is te beperkt. Ook indien gegrond vermoeden bestaat, dat een ziektegeval verzwegen of niet onderkend wordt, moet het aangewezen personeel het recht hebben, zelf een onderzoek in te stellen. (M. v. T.)

— In het eerste lid zijn ook de erven van woningen opgenomen. Het kan noodig zijn, bijv. voor onderzoek van drinkwater als bron van besmetting, een erf te betreden. (M. v. A.)

Sluiten