Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 36

3. Het verbod, bedoeld onder 1°. en het gebod, bedoeld onder 2°. van het vorige lid, worden ingetrokken, zoodra het gevaar voor de ziekte geweken is.

4. Het hoofd van een school, dat in strijd met een verbod of een gebod, als bedoeld in het tweede lid, 1°. of 2°., iemand tot de school toelaat, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste duizend gulden. Het feit wordt beschouwd als een overtreding.

Art. 36. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 35, worden de artikelen 175, 17c en 17d van de wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, zooals die wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 11 Februari 1928 (Staatsblad n°. 29) met het in werking treden van deze wet vervangen door de volgende artikelen:

Art. 175. 1. Met afwijking van het bepaalde in artikel 17 wordt een onderwijzer, een onderwijzeres of een leerling in eepe school mede toegelaten, indien wordt overgelegd een bewijs van bezwaar tegen de inenting, door den burgemeester der woonplaats afgegeven.

2. Deze toelating wordt opgeschort met den dag, volgende op dien, waarop de burgemeester van de gemeente, waar de school gelegen is, op advies van den inspecteur, aan het hoofd van de school bericht heeft gezonden, dat op grond van het voorkomen der variola major (pokken) in de woonplaats van den onderwijzer, de onderwijzeres of den leerling, of in de gemeente waar de school is gelegen, tegen toelating bezwaar bestaat. Zij wordt weder van kracht, met den dag volgende op dien, waarop de burgemeester der gemeente, waar de school gelegen is, op

Sluiten