Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 36

bezwaar is afgegeven, wordt aan het verzoek verder geen gevolg gegeven.1

Art. Yld. 1. Indien het verzoek, bedoeld in het vorige artikel, is gegrond op gezondheidsbezwaar, moet daarbij zijn overgelegd een onderteekende, gedagteekende en met redenen omkleede verklaring van twee geneeskundigen, van wie de één is de inspecteur van de volksgezondheid, in het bijzonder belast met de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende de besmettelijke ziekten, of een geneeskundige, door dien inspecteur aangewezen, dat van de inenting tegen de variola major (pokken) voor de gezondheid van den persoon, te wiens behoeve de verklaring wordt overgelegd, bijzonder gevaar te duchten is.

1 Met betrekking tot de woorden in artikel 17c: „die de ouderlijke macht heeft”, de fout, die, naar men blijkens het Voorloopig Verslag vreest, in de practijk tot moeilijkheden zal leiden, merken de ondergeteekenden het volgende op. De bepaling moet worden toegepast door den burgemeester; of het verzoek afkomstig is van beide ouders of van één van hen heeft voor de geldigheid van het eventueel af te geven bewijs geen beteekenis. Van de burgemeesters is niet te verwachten, dat zij de bepaling anders dan naar haar blijkbare bedoeling zullen toepassen. Door de enkelvoudige vorm: „hem die de ouderlijke macht heeft”, blijkt duidelijk, dat men heeft gedacht aan art. 355 B. W. Er is te minder reden om hier voor moeilijkheden beducht te zijn, omdat het indienen van het verzoek is een daad van uitoefening van de ouderlijke macht, die onderworpen is aan art. 355 B. W., tenzij men zou meenen, dat dit wetsontwerp zou aerogeeren aan het B. W. Maar daartegen pleiten 1°. de enkelvoudsvorm van artikel 17c: „hem, die* ’, enz.; 2°. de historie van het ontwerp, waarin geen spoor van derogatiebedoeling is te ontdekken. De ondergeteekenden meenen, dat op dit punt, het eenige oogenschijnlijk materieele met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bezwaren niet zijn te duchten en er dan ook geen grond is om deswege het vele noodige en goede, dat het wetsontwerp inhoudt, af te wijzen. (Eindverslag Comm. v. Rapp. 1ste Kamer.)

Sluiten