Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanige verschijnselen wel waargenomen, dan geeft hij daarvan onverwijld kennis aan den inspecteur.

5. De bepalingen van dit artikel vinden overeenkomstige toepassing telkens wanneer de aan toezicht onderworpen persoon zich voor langer dan 24 uur naar een andere gemeente wenscht te begeven.

9. 1. Het onderzoek, bedoeld in artikel 5, le lid, van de wet, vindt plaats al of niet gedurende afzondering.

2. De burgemeester bepaalt in zijne beschikking op advies van den inspecteur, hoever het onderzoek zich uitstrekt, waar, wanneer en door wien het moet worden verricht.

3. Het bepaalde in artikel 8, le lid, 4e zinsnede, 2e lid, le zinsnede, en 3e lid vindt overeenkomstige toepassing.

10. De besmettelijke ziekten waarvoor de burgemeester het bepaalde in artikel 6 van de wet kan toepassen zijn:

febris typhoidea;

paratyphus: 1. typheuze vorm; 2. gastroenteritische vorm;

dysenteria bacillaris, en diphtherie.

11. De besmettelijke ziekten, waarvoor Onze Minister het bepaalde in artikel 7, tweede lid, van de wet kan toepassen, zijn:

de ziekten vermeld onder groep A in artikel 2 van dit besluit en van de ziekten genoemd onder groep B: febris typhoidea;

paratyphus: 1. typheuze vorm; 2. gastro* enteritische vorm;

variola minor (alastrim); dysenteria bacillaris; roodvonk; diphtherie;

meningitis cerebrospinalis epidemica; poliomyelitis anterior acuta; encephalitis lethargica.

12. De gedagteekende en onderteekende verklaring, bedoeld in artikel 9 van de wet, houdt in:

a. den naam, den voornaam, den geboortedatum en het adres van dengene voor wien de verklaring wordt afgegeven;

b. den tijd gedurende welken hy onder toe-

Sluiten