Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen, gerangschikt naar de maanden, leveren daar het bewijs van.

Zoo zijn voor 1932, om van voorafgaande jaren niet te spreken, waargenomen de volgende gevallen:

Januari 2 ; Februari 1 ; Maart en April 0 ; Mei 1; Juni 4; Juli 8; Augustus 36; September 124; October 24; November 4 en December 3; waarbij valt op te merken, dat de ziekte niet on middellijk na de infectie optreedt maar dat er altijd een incubatie tij dperk is.

Het geheele jaar bij elkaar genomen werden 207 gevallen dezer ziekte waargenomen, waarvan 16 met den dood eindigden, wat gelijk staat met een mortaliteit van 7.7 %.

De aandoening vertoonde zich het meest in enkele streken doch kwam verspreid voor in het geheele land. Zij wordt veroorzaakt door een ziektekiem, die voornamelijk voorkomt bij de ratten. De gevaarlijke kiemen verlaten het lichaam van de rat met de urine. Wanneer een rat besmet is, blijft zij gedurende haar geheele verdere leven gevaarlijk. Ook honden kunnen door de ziekte worden aangetast en de smetstof verspreiden; toch zuilen de meeste ziektegevallen bij den mensch hun ontstaan te danken hebben aan besmetting door ziektekiemen, van de rat afkomstig en wel bij het zwemmen en baden in water dat door de ratten met de ziektekiemen verontreinigd is.

De mensch kan ook wel op andere wijze besmet worden, doch deze gevallen zijn zoo zeldzaam, dat men daarmede voorloopig geen rekening behoeft te houden. Alle krachten moeten thans en voor de toekomst op den zomer geconcentreerd worden ter voorkoming van besmetting van baders en zwemmers in zweminrichtingen of zwemgelegenheden. Onder zwemgelegenheden worden in dit opzicht verstaan bepaalde plaatsen buiten de zweminrichtingen, waar een belangrijk aantal personen gewoon zijn des zomers te baden of te zwemmen. Uit een practisch oogpunt zal het aanbeveling verdienen om zich wat dit jaar betreft te beperken tot deze twee soorten van badplaatsen bij de bestrijding van de gevreesde ziekte.

De bestrijding der ziekte zal dus in de

Sluiten