Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornaamste plaats gericht moeten zijn op het weren der ratten.

I. Maatregelen tot het weren van ratten.

Wat de zweminrichtingen betreft, kunnen de ratten in of onder de gebouwen genesteld zijn. Dit levert uit den aard der zaak het grootste gevaar op, aangezien nu de mogelijkheid bestaat dat bijna alle urine, door de ratten geloosd, in het zwemwater terecht komt. Daarom is het noodzakelijk in iedere zweminrichting een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar het voorkomen van schuilplaatsen voor de rat. Deze vindt men op allerlei verscholen plekjes, zooals b.v. onder de vloeiren van de gebouwen en overal elders waar de ratten niet gestoord worden. Al deze ruimten moeten ontoegankelijk voor de ratten worden gemaakt. Dit zal het doeltreffendst kunnen geschieden door alle gebouwen op betonnen onderlaag te plaatsen en er voor te zorgen, dat tusschen de onderlaag en de eventueele vloeren geen ruimten worden aangetroffen, waar de rat een schuilplaats kan vinden. Is deze maatregel te kostbaar dan kan men trachten al de verscholen hoekjes waar de rat zich kan nestelen of ophouden af te sluiten. De ervaring heeft echter geleerd dat zulk een afsluiting menigmaal defect raakt en dus herhaaldelijk nagezien moet worden. Daarom is een blijvende verbetering door het aanbrengen van een betonnen onderlaag niet alleen voor de bestrijding te verkiezen, doch op den duur ook economischer. Bij het bouwen van nieuwe zwemplaatsen kan reeds terstond daarop gelet worden.

Wanneer bij zwemgelegenheden. geen gebouwtjes aanwezig zijn is het gevaar voor het nestelen der ratten ter plaatse niet groot te achten. Doch wanneer er gebouwen of bouwsels worden aangetroffen moeten daaraan dezelfde eischen worden gesteld als voor de zweminrichtingen aangegeven.

Leveren de inrichtingen en gelegenheden geen gevaar op voor het nestelen der ratten, dan kan het zwemwater toch nog besmet worden door ratten, die tijdelijk ter plaatse vertoeven. Dit wordt vooral in de hand gekerkt,

Sluiten