Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2

kunnen gevallen worden aangewezen, waarin schepen, met afwijking van het bepaalde in het eerste lid, niet aaneen gezondheidsonderzoek worden onderworpen.

Aldus gewijzigd vastgesteld bij de wet van 31 Juli 1915, S. 346.

— Zie het op blz. 146 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 15 Mei 1933, S. 276.

— Zie ook het op blz. 274 opgenomen besluit van 14 September 1935, S. 574 betreffende gezoüdheidsbrieven.

Art. 2. De ziekten, in het voorgaand artikel bedoeld, zijn: pest, gele koorts, Aziatische cholera, pokken en vlektyphus.

Bij algemeenen maatregel van bestuur kan deze wet ook van toepassing verklaard worden op daarin niet genoemde ziekten.

Die -maatregel is niet langer verbindende dan gedurende een jaar na zijne afkondiging, tenzij hij binnen dat tijdperk, door de wet bekrachtigd zij.

Aldus gewijzigd bij de wetten van 31 Juli 1915, S. 346 en 24 Maart 1922, S. 135.

Art. 3. De gezagvoerder van een schip dat aan een gezondheidsonderzoek moet worden onderworpen, uit zee eene Nederlandsche haven of reede willende aandoen, zorgt, zoodra hij in het gezicht van den wal is, dat zijn schip een bij algemeenen maatregel van bestuur te omschrijven sein voert, totdat het schip tot het vrije, verkeer is toegelaten of totdat het het gebied van het Rijk in Europa verlaten heeft, en zorgt voorts dat geene gemeenschap van het schip met den wal of met andere schepen plaats hebbe, alvorens het gezondheidsonderzoek is afgeloopen.

De gezagvoerder van het loodsvaartuig is' verplicht, wanneer hij verneemt, dat

Sluiten