Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15

voor vergoeding in aanmerking komt, zal geheel van de omstandigheden afhangen. (M. v. A.)

Art. 15. De kosten van het gezondheidsonderzoek en van de dientengevolge genomen maatregelen komen ten laste van het Rijk.

Aldus gewijzigd bij de wet van 31 Juli 1915, S. 346.

— Zie het besluit van 24 November 1921 op blz. 143 onder de bijlagen opgenomen.

Art. 16. De burgemeester, de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, de geneeskundige, die het gezondheidsonderzoek instelt, benevens het verdere personeel, dat belast is met de uitvoering van ingevolge deze wet te nemen maatregelen, zijn bevoegd, ter uitvoering van deze wet, uit zee aankomende of aangekomen schepen ten allen tijde te betreden, zelfs zonder toestemming van den gezagvoerder.

Aldus gewijzigd bij de wet van 31 Juli 1915, S. 346.

Art. 17. De voorafgaande bepalingen omtrent schepen zijn op oorlogsschepen, zoowel Nederlandsche als vreemde, toepasselijk, met dien verstande :

1°. dat hetgeen ten aanzien van den gezagvoerder is voorgeschreven toepasselijk is op den commandeerenden officier ;

2°. dat het gezondheidsonderzoek zich kan bepalen tot eene schriftelijke beantwoording van vragen door een der in artikel 7 of ingevolge artikel 13 aangewezen ambtenaren of geneeskundigen gedaan.

Die beantwoording moet dan worden

Sluiten