Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 21

onderteekënd door den commandeerenden officier en den eerstaanwezenden officier van gezondheid aan boord.

Aldus gewijzigd bij de wet van 31 Juli 1915, S. 346.

Strafbepalingen.

Art. 18. Overtreding van een van de bepalingen der artikelen 3, 4, 5, 6, 8, of van de krachtens deze wet vastgestelde algemeene maatregelen van bestuur wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste f 5000.

De straf tegen het niet voeren van het sein, zooals dat krachtens het eerste lid van artikel 3 is voorgeschreven, is niet toepasselijk op hem, die tijdens het verzuim met de besmetverklaring niet bekend was.

Deze bepaling is gehandhaafd bij art. 10, n°. 38 der wet van 15 April 1886, S. 64 en gewijzigd bij die wet alsmede bij die van 31 Juli 1915, S. 346.

Art. 19. De in deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Dit artikel is nieuw ingevoegd bij de wet van 31 Juli 1915, S. 346.

Slotbepalingen.

Art. 20. De publicatie van 10 Januari 1805 van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek en de Koninklijke besluiten van 8 Maart 1817, van 19 November 1819 en van 6 Juli en 18 Augustus 1831 zijn ingetrokken.

Art. 21. Onder het woord „reede” wordt in deze wet verstaan elke anker-

Sluiten