Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Indien den aan boord gekomen loods niet blijkt, dat aan de voorwaarde, onder a van het voorgaande lid genoemd, is voldaan, of aan die onder c voldaan zal worden, moet het sein, bedoeld in artikel 3 der wet, onmiddellijk gevoerd worden en heeft alsnog een gezondheidsonderzoek plaats.

4. Indien na aankomst in de haven aan de onder c van het tweede lid genoemde voorwaarden niet wordt voldaan of indien aan den volgens het zesde lid van dit artikel aangewezen geneeskundige blijkt, dat door den loods, bedoeld in het tweede lid onder b, ten onrechte is aangenomen, dat het schip voor de toepassing van de wet geacht moet worden niet te komen uit een land, landstreek of plaats wegens pest besmet verklaard, is de gezagvoerder verplicht na bekomen schriftelijke mededeeling van den aangewezen geneeskundige onmiddellijk het sein, als bedoeld in artikel 3 der wet, te voeren en er voor te zorgen, dat geen gemeenschap met den wal of met andere schepen plaats heeft, alvorens het gezondheidsonderzoek, ingesteld door den aangewezen geneeskundige, is afgeloopen.

5. Indien bij het ingestelde onderzoek, bedoeld onder c van het tweede lid, eene ongewone sterfte onder de ratten wordt vastgesteld of een of meer ratten gevonden worden, die bij bacteriologisch onderzoek met pest besmet blijken te zijn, is de gezagvoerder op schriftelijke mededeeling van den aangewezen geneeskundige verplicht onmiddellijk het sein, als bedoeld in artikel 3 der wet, te voeren en er voor te zorgen, dat geen gemeenschap met den wal en met andere schepen plaats heeft, alvorens daartoe door den burgemeester toestemming gegeven is.

6. De loods, bedoeld in het tweede lid onder 6, zendt de ingevolge het bij dit besluit behoorende Model I en de andere hem ter hand gestelde bescheiden, waaruit kan blijken, dat aan de voorwaarde, genoemd onder a, is voldaan aan een der door Onzen Minister van Sociale Zaken aangewezen geneeskundigen.

7. De verdachte en onbesmette schepen, vallende onder artikel 2, worden niet geacht te komen uit een land, landstreek of plaats, indien zij in de door Onzen Minister van Sociale

Sluiten