Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zaken aan te wijzen Nederlandsche of buitenlandsche havens tot het vrije verkeer zijn toegelaten, mits zich sedert niets heeft voorgedaan, dat de toepassing van gezondheidsmaatregelen vereischt, en het schip niet andermaal een door Onzen Minister van Sociale Zaken besmet verklaarde haven heeft bezocht.1

8. De onbesmette schepen, bedoeld in de artikelen 27, 31 en 35, worden niet geacht te komen uit een land, landstreek of plaats indien

a. uit de wegens gele koorts besmet verklaarde haven vertrokken zijn meer dan zes dagen vóór de aankomst van het schip;

b. uit de wegens vlektyphus besmet verklaarde haven vertrokken zijn meer dan twaalf dagen vóór de aankomst van het schip;

c. uit de wegens pokken besmet verklaarde haven vertrokken zijn meer dan veertien dagen vóór de aankomst van het schip.

§ 3. Van hel sein, bedoeld in artikel 3 der wet, dat een schip voert, hetwelk aan een gezondheidsonderzoek moet worden onderworpen.

Art. 4. Het sein, dat een schip voert, hetwelk aan een gezondheidsonderzoek moet worden onderworpen, bestaat:

a. gedurende den geheelen tijd tusschen zonsopkomst en zonsondergang, uit het vlaggesein T M, vermeld in het Internationaal Seinboek, geheschen aan den top van den mast, of bij gebreke van de benoodigde vlaggen, uit de natievlag van het schip, geheschen op een zichtbare plaats in het voorwant;

b. gedurende den geheelen tijd tusschen zonsondergang en zonsopkomst, uit twee witte lichten, geplaatst waar zij het best gezien kunnen worden, horizontaal naast elkander, met een onderlingen afstand van ten minste 18 dm en zoodanig ingericht, dat zij over den geheelen

1 Bij beschikking van den Minister van Sociale Zaken van 5 November 1934 (Ned. Stct. 1934, n°. 214) zijn aangewezen als Nederlandsche havens, bedoeld in artikel 3, 7de lid, van bovengenoemd besluit, de havens van Amsterdam, Brouwershaven, Delfzijl, Den Helder, Dordrecht, Harlingen, Hellevoetsluis, Maassluis, Rotterdam, Temeuzen, Vlaardingen,Vli8singen, IJmuiden, Zierikzee, alsmede de Vliereede.

Sluiten